Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for innbyggere i Grane kommune. 
Vi jobber for å styrke den enkeltes kunnskap om levevaner og helse og tilbyr støtte og veiledning til deg som ønsker å endre livsstil for å begrense utvikling av sykdom, og som behandlings- og/eller rehabiliteringsforløp.

Hva er en frisklivssentral?

Alle frisklivssentraler skal gi kunnskapsbasert hjelp til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt gjennom et strukturert oppfølgingstilbud. Frisklivssentralene kan i tillegg tilby kurs i mestring av depresjon (KiD) og belastning (KiB), veiledning ved søvnvansker og samtaler om alkoholvaner. Mange frisklivssentraler har egne tilbud til barn og unge og deres foresatte, eldre og innvandrere. Tilbudene gis i egen regi og/eller i samarbeid med andre aktører eller nabokommuner.

Alt personell som jobber på en frisklivssentral anses som helsepersonell og er omfattet av helsepersonelloven. Frisklivssentralen er en tverrfaglig tjeneste og de ansatte har ulik faglig bakgrunn, som for eksempel fysioterapi, ernæring, pedagogikk, ergoterapi, sykepleie, folkehelsevitenskap og psykologi.

Frisklivssentralen samarbeider og har oversikt over og kjennskap til offentlige, frivillige og private tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Brukerne ledes videre til disse når dette er aktuelt. Målet er at de blir i stand til å fortsette med egen aktivitet eller i andre lokale tilbud etter deltakelse på frisklivssentralen.

Diagnoseuavhengige tilbud 

På frisklivssentralen legges det vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring. Tilbudene utformes slik at brukere kan delta uavhengig av helseutfordringer og diagnose. Brukermedvirkning er sentralt i utvikling av tjenesten og gjennomføring av tilbudene.

Bidrar til helhetlige, koordinerte helsetjenester

Frisklivssentralen kan benyttes som tidlig innsats for å forebygge sykdom og være et tilbud til personer i et behandlings-, rehabiliterings- eller habiliteringsforløp. Det gjelder for eksempel hjelp til røykeslutt før kirurgi og støtte til opprett­holdelse av god ernæringsstatus og fysisk aktivitet under og etter behandling.

Tilbudene ved frisklivssentralen er en del av det samlede lærings- og mestringstilbudet i kommunen.

Henvisning til frisklivssentraler

Personer kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV, eller ta direkte kontakt med frisklivssentralen.
 

 

Kontakt

Rebecca Ljung
Fysioterapeut Frisklivssentralen
E-post
Telefon 47 63 38 40