Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort). Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og vanligvis uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden.


Hvem kan få tjenesten?

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

To vilkår må være oppfylt for at søknaden din om parkeringstillatelse som fører kan innvilges:

 • Du må dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse ved bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.
 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde.

Søker du som passasjer, må et tredje vilkår også være oppfylt:

 • Du må ha behov for regelmessig hjelp utenfor motorvogn.

Vi gjør en helhetsvurdering av søknaden på bakgrunn av medisinske opplysninger fra legen din, og parkeringsbehovet som du selv oppgir.

NB! Du må enten søke som fører eller passasjer. Kortet er personlig, og hvis du har fått kort som fører kan du ikke bruke kortet når du sitter på med andre. 

Også institusjoner kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Søk parkeringstillatelse

For å søke om parkeringstillatelse må du fylle ut elektronisk søknadsskjema eller et papirskjema fra Grane kommune.
Alle punktene i søknadsskjemaet må fylles ut. Hvis du benytter andre skjema enn skjemaene på denne siden vil de bli sendt i retur, da andre type skjema ikke inneholder felter for alle opplysningene vi trenger for å behandle søknaden.

I søknaden må du beskrive hvorfor du ikke kan benytte det ordinære parkeringstilbudet på stedene du besøker. Vi anbefaler at du fyller ut skjemaet nøye, slik at vi får et godt bilde av dine behov. Tenk derfor gjennom følgende spørsmål:

 • Hvor har du problemer med å parkere, og hvor ofte er du der? (Oppgi gateadresse. Vær så nøyaktig som mulig, da dette vil forenkle saksbehandlingen.)
 • Hvorfor har du behov for parkeringstillatelse der?
 • Hvor viktig er dette behovet for deg?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes der?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
 • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege?

Legeerklæring og passbilde må vedlegges den elektroniske søknaden.

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede via vårt elektroniske søknadsskjema

Legeerklæring som vedlegg til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Legeerklæring

Legeerklæringen skal være utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose, hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler, og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Det er viktig at legen din gir en beskrivelse av hvordan diagnosen påvirker din forflytningsevne. Legeerklæringen gir det medisinske grunnlaget for vurderingen av din forflytningsevne.

For deg som har parkeringstillatelse fra før

Hvis du har parkeringstillatelse fra før og skal søke på nytt må du tidligst søke tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår. Dette er fordi vi trenger ferske opplysninger for å behandle søknaden. 
 

Slik behandles søknaden din 
Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fatter vi et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klageadgang

Om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Grane kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Statsforvalteren i Nordland for endelig vurdering.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage
 

Bruk av parkeringstillatelsen

Ved parkering skal kortet ligge godt synlig bak frontruten for kontroll.

Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg som er gitt kortet. Parkeringstillatelsen er knyttet til deg som person, og ikke bilen (unntak for institusjonskort), og du må alltid være med i bilen når kortet brukes.

Du må levere tilbake kortet når du ikke lenger disponerer bil, eller når grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Du må også levere inn kortet når det ikke lenger er gyldig. Vi kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Hvor kan jeg parkere med HC-kort?

 • på reserverte offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede
 • på avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift
 • på parkeringsplass med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid. Dette gjelder ikke på parkeringsplasser for forflytningshemmede  med oppgitt tidsbegrensning.
 • på steder det er innført boligsoneparkering 

Private parkeringsplasser:

På private parkeringsplasser er det grunneier som bestemmer om og eventuelt hvilke fordeler personer med parkeringstillatelse for forflytningshemmede skal ha. Det er altså ikke automatisk fritak fra betaling og maks parkeringstid på disse plassene. Se etter skilt på parkeringsplassen du besøker.

Les mer i forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Kontakt

Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 75 18 08 51
Mobil 90 69 59 63

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart