Dagtilbud for hjemmeboende med demenssyksom

Tilbudet har tjenestested på dagsenteret ved Grane Helsetun og er et tilbud for hjemmeboende personer med en demenssykdom eller er under utredning for demenssykdom.

Tjenesten kan tildeles en eller flere dager per uke. Aktiviteter er tilpasset den enkelte bruker og gruppens sammensetning.

Målsettingen med tilbudet: 

Formålet med tjenesten, er å bidra til en meningsfull hverdag, med fokus på livsglede for den enkelte, aktivitet, opplevelse av egenmestring, trygghet og sosialt samvær. Aktivitetene skal stimulere til å mestre dagliglivets funksjoner hos brukeren, og legge forholdene til rette slik at du kan bo hjemme så lenge som mulig.

Aktiviteter:

 • Utflukter i nærmiljøet
 • Ulike aktiviteter inne og ute, slik som hverdagslige mestringsoppgaver, matlaging, trim, musikk/sang, spill, gå tur, enkle hobbyaktiviteter, baking, avislesing m.m.

  Vi tar utgangspunkt i bakgrunnsopplysninger fra hver enkelt, og ut fra dette tilpasser aktiviteter til den enkelte for å vedlikeholde og styrke de funksjoner den enkelte fortsatt innehar.


Hvem får tilbudet? 

 • Hjemmeboende personer med demenssykdom i Grane kommune som trenger og har glede og nytte av dagaktivitetstilbud.
 • Hjemmeboende personer som er under utredning av sykdommen.
 • Søker må ha behov for, nytte og glede av sosialisering og aktivitet i fellesskap med andre
 • Søker må ha et funksjonsnivå som gjør at han/hun kan fungere med lett tilrettelegging.


Hvordan du får tjenesten?

Søknad om dagtilbudet rettes til Helse –og omsorgstjenesten i Grane som tildeler tjenesten. Det søkes digitalt om tjenesten. 
GÅ til digitalt søknadsskjema

Dersom du ikke kan søke digitalt kan papirskjema fås ved å kontakte tildelingskontoret, telefon 751 80 851. Papirskjema skal så langt det er mulig undertegnes av søkeren selv.

Praktiske opplysninger

 • Det vil ikke være mulighet for å oppbevare hjelpemidler på dagtilbudet.
 • Kommunen legger til rette for transportordning for brukere som selv ikke kan komme seg til/fra dagtilbudet. Tilbudet er begrenset i forhold til disponible biler og sjåfører. Kommunen vil gjøre fortløpende vurderinger av hvem som kan motta tjenesten. En forutsetning for transport, er at du kommer deg inn/ut av bilen selv. Transporttilbudet er gratis. 
 • Det tas egenandel for dagaktivitetstilbud som dekker mat og drikke. Det sendes samlet regning etterskuddsvis en gang per måned. 

Kontakt

Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 75 18 08 51
Mobil 90 69 59 63
Linda Gunnarsen Svartvatn
Enhetsleder omsorg
E-post
Telefon 75 18 08 52
Mobil 90 68 91 48

Åpningstider

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart