Dagtilbud

Hva er dagtilbud

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Dagsenter for eldre er et tilbud om sosialt fellesskap, meningsfulle aktiviteter og oppfølging av ernæring. 

Hvem kan søke 

Hjemmeboende eldre og /eller uføre med behov for et sosialt tilrettelagt dagtilbud.

Kriterier/vilkår 

  • Underskrevet søknad må foreligge fra søker eventuelt verge.
  • Søker må ha folkeregistrert adresse i kommunen.
  • Søker må ha behov for og kan nyttiggjøre seg et sosialt miljø ved deltakelse i aktiviteter og måltider. Bruker må medbringe nødvendig personlig utstyr som medisiner, skift av klær, bleier og annet nødvendig utstyr.
  • For å kunne hente bruker er det en forutsetning at vegen til din bolig er fremkommelig.
  • Det gis transport til og fra dagtilbudet.

Hva koster tilbudet?

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er beskrevet i : Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. 

Hvordan søker jeg?

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om korttidsopphold ved sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Faktorer som vektlegges er:

  • behov for døgnkontinuerlig tilsyn
  • behov for medisinsk kompetanse
  • demensproblematikk
  • behov for rehabilitering/opptrening

Det vil bli innhentet opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Søknader om institusjonsopphold behandles etter lov om helsetjenesten i kommunen §2-1.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester i Grane kommune

Klageadgang

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til sykehjemmet. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren. 

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage


Aktuelle lover

Forskrift for sykehjem m.v.

Forskrift om kontantytelser fra folketrygden

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a (Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 (Vederlag for helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e (Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage) 

 


.

Kontakt

Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 906 95 963
Linda Gunnarsen Svartvatn
Enhetsleder omsorg
E-post
Telefon 906 89 148

Åpningstider

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart