Korttidsopphold

Hvis du trenger opptrening etter sykdom eller skade, eller nærmere utredning av sykdoms- eller skadeomfang, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem. Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold på sykehjem.


Hvem kan søke

Personer som har behov for helsefaglig hjelp for en periode, og trenger en vurdering av funksjonsnivå.
 

Hva slags korttidsopphold kan jeg få tilbud om?

 • døgnopphold (opphold dag og natt)
 • dagopphold (opphold dag eller natt)
 • rehabiliteringsopphold 
  etterbehandling etter sykehusopphold – fortsatt medisinsk behandling/ tett sykepleiefaglig observasjon
 • medisinsk behandling og korttidspleie - pleie ved kreft/palliasjon, kroniske lidelser med vekslende sykdomsforløp, komplekse og sammensatt behov
 • utredning og observasjon – avklaring av medisinske problemstillinger, utrede pasientens evne til egenomsorg, vurdere behovet for framtidige tjenester og tjenestenivå.
   

Pris

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er beskrevet i : Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. 
 

Hvordan søker jeg?

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om korttidsopphold ved sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Faktorer som vektlegges er:

 • behov for døgnkontinuerlig tilsyn
 • behov for medisinsk kompetanse
 • demensproblematikk
 • behov for rehabilitering/opptrening

Det vil bli innhentet opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Søknader om institusjonsopphold behandles etter lov om helsetjenesten i kommunen §2-1.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester i Grane kommune


Klageadgang

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til sykehjemmet. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren. 

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage


Aktuelle lover

Forskrift for sykehjem m.v.

Forskrift om kontantytelser fra folketrygden

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a (Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 (Vederlag for helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e (Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage) 

 

.

Kontakt

Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 906 95 963
Linda Gunnarsen Svartvatn
Enhetsleder omsorg
E-post
Telefon 906 89 148

Åpningstider

Grane sykehjem er bemannet hele døgnet.

Telefon til avdelingen: 902 36 588
Pasienttelefon: 906 84 476

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart