Langtidsopphold

Ved langtidsopphold får du permanent heldøgns plass på sykehjemmet. Som langtidsbeboer på et sykehjem får du ivaretatt dine behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling.


Hvem kan søke?

Langtidsplass i institusjon tildeles når det er behov for tilrettelagt hjelp for å ivareta personlig hygiene, næringsinntak og naturlige funksjoner utover det hjemmebaserte tjenester kan bidra med.
 

Kriterier for tildeling av plass

  • Søker skal ikke være i stand til å bo i eget hjem med tilrettelagt hjelp, grunnet omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom.
  • Som hovedregel bør alltid helsehjelp i hjemmet og deretter korttidsopphold prøves ut først.
     

Behov for langtidsopphold kan også vurderes ut fra følgende problemstillinger:

  • Kroniske sykdommer og plager
  • Somatisk og mental svekkelse
  • Svekkede sanser
  • Nedsatt førlighet
  • Svekkede ADL-funksjoner
  • Sviktende sosialt nettverk, isolasjon og angst

Lokal forskrift om langtidsopphold (linkes)

Du må betale en egenandel for å bo på sykehjem. Egenandelen er fastsatt i forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester § 3.
 

Hvordan søker jeg?

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om langtidsopphold ved sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester i Grane kommune


Klageadgang

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til sykehjemmet. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren. 

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage


Aktuelle lover

Forskrift for sykehjem m.v.

Forskrift om kontantytelser fra folketrygden

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a (Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 (Vederlag for helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e (Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage) 

 

.

Kontakt

Linda Gunnarsen Svartvatn
Enhetsleder omsorg
E-post
Telefon 906 89 148
Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 906 95 963

Åpningstider

Grane sykehjem er bemannet hele døgnet.

Telefon til avdelingen: 902 36 588
Pasienttelefon: 906 84 476

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart