Avlastning

Vi gir tilbud om avlastning til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge med ulike funksjonshemminger eller kroniske sykdommer.

Hva tilbyr vi?

Formålet er å gi omsorgsyter avlastning fra sine omsorgsoppgaver. Avlastning skal hindre overbelastning, gi nødvendig og regelmessig fritid og ferie, samt mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Tjenesten kan både tilbys i og utenfor hjemmet, i eller utenfor institusjon, og gis noen timer enkelte dager eller som en lengre døgnbasert tjeneste.
 

Hvem kan få avlastning?

  • Den omsorgstrengende har rett på kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Tiltaket er vurdert å være det beste for den omsorgstrengende
  • Uavhengig av omsorgsplikt
  • Arbeidet er særlig tyngende
  • Søker står i fare for å måtte slutte i vanlig arbeid, arbeide mindre enn før eller kan ikke begynne i ordinært arbeid pga. omsorgsarbeidet


Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best. 

Søk avlastning via vårt elektroniske søknadsskjema
 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis
 

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.


Klageadgang

Du kan klage på kommunens avgjørelse i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage
 

.

Kontakt

Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 906 95 963

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart