Spørsmål om koronaviruset?

Avlastning

Vi gir tilbud om avlastning til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge med ulike funksjonshemminger eller kroniske sykdommer.

Hva tilbyr vi?

Formålet er å gi omsorgsyter avlastning fra sine omsorgsoppgaver. Avlastning skal hindre overbelastning, gi nødvendig og regelmessig fritid og ferie, samt mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Tjenesten kan både tilbys i og utenfor hjemmet, i eller utenfor institusjon, og gis noen timer enkelte dager eller som en lengre døgnbasert tjeneste.

Hvem kan få avlastning?

  • Den omsorgstrengende har rett på kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Tiltaket er vurdert å være det beste for den omsorgstrengende
  • Uavhengig av omsorgsplikt
  • Arbeidet er særlig tyngende
  • Søker står i fare for å måtte slutte i vanlig arbeid, arbeide mindre enn før eller kan ikke begynne i ordinært arbeid pga. omsorgsarbeidet

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best. 

Søk avlastning via vårt elektroniske søknadsskjema

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.


Klageadgang

Du kan klage på kommunens avgjørelse i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

 

Kontakt

Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 75 18 08 59

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Skolevegen 23
8680 Trofors

 

Kart