Omsorgsbolig

Omsorgsboliger er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren kan motta tjenester fra kommunen etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Vi har to typer omsorgsboliger, uten fast bemanning og en treningsleilighet.


Hva er en omsorgsbolig?

Omsorgsboliger er tilrettelagt for helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon. Boligen er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboer med omfattende behov skal kunne motta heldøgns helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon. Boligen er utformet som en selvstendig bolig. I Grane kommune er alle omsorgsboligene uten fellesareal.
Omsorgsboliger er forbeholdt personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for slik bolig. Boligen er beboerens eget hjem.

Personer som bor i omsorgsbolig kan på visse vilkår søke om bostøtte

I Grane kommune søkes det om bostøtte gjennom NAV
 


Hvem kan få tilbud om omsorgsbolig?

Personer som kan klare seg i tilrettelagt bolig med bistand fra Hjemmebasert omsorg og/eller andre. Ved tildeling av omsorgsbolig, må bruker i tillegg ha behov for helse- og omsorgstjenester avhengig av hjelpebehov.
 

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. 

Søk omsorgsbolig via vårt elektroniske søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Mattilbud i institusjon og i hjemmet


Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.
 

Klageadgang

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

 

.

Kontakt

Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 906 95 963

Åpningstider

Hjemmetjenesten i Grane kommune er døgnbemannet. 
Vakttelefon: 41 66 56 25

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart