Omsorgsbolig

Omsorgsboliger er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren kan motta tjenester fra kommunen etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Vi har to typer omsorgsboliger, uten fast bemanning og en treningsleilighet.


Hva er en omsorgsbolig?

Omsorgsboliger er tilrettelagt for helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon. Boligen er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboer med omfattende behov skal kunne motta heldøgns helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon. Boligen er utformet som en selvstendig bolig. I Grane kommune er alle omsorgsboligene uten fellesareal.
Omsorgsboliger er forbeholdt personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for slik bolig. Boligen er beboerens eget hjem.

Personer som bor i omsorgsbolig kan på visse vilkår søke om bostøtte.
 

Les mer om bostøtteordningen her.
 


Hvem kan få tilbud om omsorgsbolig?

Personer som kan klare seg i tilrettelagt bolig med bistand fra Hjemmebasert omsorg og/eller andre. Ved tildeling av omsorgsbolig, må bruker i tillegg ha behov for helse- og omsorgstjenester avhengig av hjelpebehov.
 

Slik søker du

Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandler kunne ta kontakt med deg for videre saksgang. 

Det er den som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt som digitalt signerer søknaden. Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden.
 

Hva må du gjøre før du søker?

  • Du må ha tilgang til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides)
  • Om verge eller pårørende logger seg inn med ID-porten, må fullmakt legges ved.
  • Last ned og fyll ut fullmakt her (PDF, 70 kB)
     
  • Fullmakten må legges ved søknaden som PDF eller bildefil

 

Gå til søknadsskjemaet

 

Alternativ søknad i papirversjon

Kontakt tjenestekontoret, så sender vi deg søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.


Hva skjer videre?

Du vil motta bekreftelse på innsendt søknad.
Svar på søknad kommer innen 4 uker.
Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tjenestekontoret i kommunen som behandler søknaden.

 

Klageadgang

Du kan klage på kommunens avgjørelse i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

 

.

Kontakt

Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 75 18 08 51
Mobil 90 69 59 63

Åpningstider

Hjemmetjenesten i Grane kommune er døgnbemannet. 
Vakttelefon: 41 66 56 25

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart