Støttekontakt

En støttekontakt er en person som får betaling av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid. Støttekontakten kan komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettsarrangementer eller andre sosiale aktiviteter.
Støttekontakten kan også fungerer som et avlastningstiltak for familier med krevende omsorgsoppgaver.

En støttekontakt kan bidra på to måter:

  1. Individuell støttekontakt
  2. Deltakelse i en aktivitetsgruppe

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning fra fagfolk.

Hvem kan få støttekontakt?

  • Du har fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse
  • Du kan ikke opprettholde en aktiv og meningsfull fritid på egen hånd
  • Du har behov for sosialt fellesskap
  • Gjelder som regel hjemmeboende
  • Gjelder som regel ikke små barn

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Søk støttekontakt via vårt elektroniske søknadsskjema

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.
Brukere må påregne betaling for transportutgifter. 

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

 

Klageadgang

Du kan klage på kommunens avgjørelse.Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

Kontakt

Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 75 18 08 59

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 15.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Skolevegen 23
8680 Trofors

 

Kart