Råd og informasjon for gravide og ammende

Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen har vedtatt strengere nasjonale tiltak som gjelder fra 25. mars. Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, og skal vurderes innen 12. april.

Noen av de nye anbefalingene er:

  • Der du kan, hold gjerne 2 meter avstand til andre enn dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Barn og ungdom kan ha 1-2 faste venner som de kan ha nær kontakt med. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene. For virksomheter hvor 1 meter er forskriftsfestet i covid-19-forskriften, vil kravet om 1 meter avstand fortsatt gjelde. Det gjelder for eksempel butikker og frisører. Det betyr også at det fortsatt vil stå 1 meter avstand i veiledere og bransjestandarder.
  • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
  • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
  • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand. Dette er spesielt viktig i utbruddsområder og i kommuner som forventer mange tilreisende i påsken. I helsetjenesten og skoler og barnehager gjelder egne råd.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Gravide

Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner, som for eksempel influensa. Det ser ut til at gravide med covid-19 som får symptomer har større risiko for å trenge behandling på sykehus, intensivavdeling og med respirator sammenlignet med ikke-gravide kvinner i samme alder. Samtidig har unge kvinner veldig lav risiko for alvorlig sykdom av covid-19.

I en stor litteraturgjennomgang om covid-19 hos gravide fant man at studier har så langt vist:

  • Det er mulig at en større andel av gravide som smittes med covid-19 ikke får symptomer, men det kan også skyldes at friske gravide testes i større grad. De vanligste symptomene hos gravide er hoste og tung pust. Det kan se ut til at feber og moderate allmennsymptomer er mindre vanlig enn blant ikke-gravide.
  • Gravide med covid-19 som får symptomer har noe større risiko for å trenge behandling på sykehus, intensivavdeling og med respirator.
  • Risikogruppene for alvorlig forløp av covid-19 er de samme som for andre: underliggende sykdommer som diabetes (her menes diabetes oppstått før svangerskapet), hjerte- og karsykdom og/eller fedme. Se Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende.
  • Noen studier tyder på at risikoen for for tidlig fødsel er noe høyere hvis mor har covid-19. Men det gjelder ikke spontane fødsler, og kan være knyttet til hvordan man har valgt å behandle gravide covid-19 pasienter på ulike steder.
  • Det er ikke vist at covid-19 i svangerskapet øker risiko for spontanabort
  • Det er foreløpig usikkert om koronaviruset kan smitte fra mor til barn før eller under fødsel.

I undersøkelsene er forekomst og risiko for alvorlig sykdom hos gravide med covid-19 dels sammenlignet med risikoen hos gravide uten covid-19, dels med risikoen hos ikke-gravide i samme aldergruppe og dels bare observert og beskrevet. Det understrekes at tallene er usikre, bl.a. fordi mange land i stor grad tester gravide for koronavirus uavhengig av symptomer. Noen land har hatt rutiner for å forløse alle gravide med påvist covid-19 med keisersnitt og også på andre områder behandlet dem annerledes enn gravide uten påvist covid-19. Usikkerheten er stor, noe som avspeiler seg i forskernes konklusjoner. 

For å forebygge smitte med det nye koronaviruset hos gravide, gjelder de samme rådene som for befolkningen forøvrig: god håndhygiene og begrens kontakt med andre enn dine nærmeste (hvem som er dine (fysisk) nærmeste bestemmer du selv, men det er vanligvis de du bor med.). Du kan diskutere muligheten for hjemmekontor med arbeidsgiver.

Hvis noen av dine nærmeste har symptomer på luftveisinfeksjon, bør du begrense samværet med disse hvis det er mulig, og ellers ha god håndhygiene og følge andre grunnleggende smittevernråd.

Svangerskapsoppfølging

Det er anbefalt at all svangerskapsoppfølging skal følge vanlige retningslinjer. Kvinner som har symptomer på luftveisinfeksjon, eller som har påvist covid-19, må kontakte helsetjenesten før avtalte kontroller for å finne ut hvordan disse kan gjennomføres.

Dersom den gravide er bekymret for egen eller fosterets helse, vil det bli gjennomført ekstra undersøkelser etter vanlige kriterier. Norsk gynekologisk forening har utarbeidet råd om svangerskapsoppfølging for kvinner i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Gravide som har kronisk sykdom eller svangerskapskomplikasjoner som kan gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, bør diskutere med egen lege om det er grunn til å være ekstra forsiktig og om det er behov for å tilrettelegge på arbeidsplassen.

Vaksiner

Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er derfor foreløpig ingen generell anbefaling om vaksinering av gravide. Tilgjengelige data tyder ikke på at vaksinasjon er skadelig for den gravide eller fosteret. Vaksinering av gravide som har risiko for alvorlig sykdom på grunn av annen sykdom kan vurderes individuelt av lege når den gravide får tilbud om vaksine på grunn av annen sykdom som er prioritert for vaksine. Risiko for alvorlig sykdom hos den gravide bør da veies opp mot en mulig ukjent risiko ved vaksinering av mor og barn. Ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres.

Vaksinasjon startet i desember 2020 i Norge. Når man er fullvaksinert, er det sannsynlig at man vil ha lavere risiko for å bli syk med covid-19. Vi vet ikke hvor godt vaksinen hindrer smittespredning. Vaksinerte bør derfor fortsette å følge gjeldende smittevernråd. Vaksinasjon fritar foreløpig ikke fra krav om karantene etter reise eller nærkontakt.

Vi anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester som også har risikofaktorer, tar sesonginfluensavaksine. Dette gjelder uavhengig av koronavirusinfeksjon.

Helsepersonell som er gravide

Helsepersonell med pasientkontakt har risiko for eksponering for koronasmitte fra syke personer som oppsøker helsetjenesten. Alt helsepersonell skal bruke anbefalt smittevernutstyr ved mottak og behandling av pasient med mistenkt, sannsynlig eller påvist covid-19.

For helsepersonell som er gravide, er det anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler pasienter med sannsynlig, mistenkt eller påvist covid-19, så langt det er mulig. Dette gjelder også dersom det gravide helsepersonellet er vaksinert. Tilrettelegg arbeidet sammen med arbeidsgiver.

For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, anbefaler vi omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko.

Fødsel og barseltid

Det er foreløpig usikkert om koronaviruset kan smitte fra mor til barn før eller under fødsel. Barn født av mødre med covid-19 og som ble smittet etter fødsel, har hatt milde eller ingen symptomer. Det har vært enkelte studier som kan tyde på at det er mulig at barnet kan smittes før fødsel, selv om dette er svært sjeldent. Viruset smitter først og fremst ved dråpe- og kontaktsmitte. Syke mødre kan smitte sitt nyfødte barn etter fødsel, og skal da følge smittevernråd gitt av helsepersonell.

Fødende kvinner som har fått påvist covid-19 like før fødsel, kan være sammen med sitt nyfødte barn etter fødselen med mindre mor er alvorlig syk, eller barnet er svært prematurt eller sykt.

Så lenge covid-19-pandemien pågår, kan det være restriksjoner på besøk til mor og barn. Viktigheten av å ha med partner eller en nær pårørende under forberedelser til fødsel, under fødselen og i barselperioden er allikevel godt dokumentert.

Føde- og nyfødtavdelingene i Norge er beredt til å håndtere en fødende kvinne med påvist covid-19 og hennes barn, og det nyfødtmedisinske miljøet i Norge har utarbeidet prosedyrer for dette i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Etter hjemreise fra sykehuset er det viktig å huske at nybakte mødre kan være sårbare og trenge støtte fra de rundt, også under koronapandemien. De som kommer på besøk til nyfødte bør være friske og symptomfrie.

Amming

Det er ikke påvist koronavirus i morsmelk hos kvinner med covid-19-infeksjon der dette er undersøkt. Kvinner med covid-19-infeksjon kan derfor amme som normalt. Dette er også rådet fra Verdens helseorganisasjon (WHO).