Råd for riktig bruk av munnbind

I situasjoner med økt eller høyt smittepress i samfunnet, og hvor det er vanskelig å holde avstand, kan munnbind anbefales som et tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Imidlertid kan ikke munnbind erstatte andre tiltak, men må komme i tillegg. 

Nasjonalt er det i forskrift gitt påbud om munnbind for personer i karantene som må bruke offentlig transport og anbefalinger i forbindelse med karantene og isolering. I tillegg kan det gis lokale anbefalinger eller pålegg om bruk av munnbind i kommuner med høy smitterisiko.

Generelt om tiltak og risiko for covid-19

De viktigste tiltakene for å hindre smitte med SARS-CoV-2 (koronavirus) er å holde seg hjemme ved sykdom, holde minst 2 meters avstand til andre og praktisere god hånd- og hostehygiene. 

Nær ansikt-til-ansikt-kontakt innebærer høyest risiko. Å stå rygg mot rygg, eller etter hverandre, som i kø, gir mindre risiko for smitte. 

Når du sitter eller står ved siden av noen, bør det være minst 2 meters avstand fra din skulder til den andres skulder. 

Personer kan passere hverandre uten særlig smitterisiko, og anbefalingen om bruk av munnbind gjelder ikke i slike situasjoner.

Medisinske munnbind og tøymunnbind

Vi skiller mellom medisinske munnbind og tøymunnbind: 

 • Medisinske munnbind er engangsmunnbind produsert for bruk i helsetjenesten. De innfrir gjeldende standard.
 • Tøymunnbind er hjemmelagde eller fabrikkproduserte, og de er laget av tekstiler eller andre vaskbare materialer.

Medisinske munnbind er definert som medisinsk utstyr. Et nasjonalt og europeisk regelverk angir krav til slike munnbind. Kravene inkluderer filtreringsgrad, pusteevne, sprutmotstand, hvordan munnbindet skal testes, og hvordan det skal dokumenteres at det oppfyller kravene (NS-EN 14683:2019 +AC:2019). 

Tøymunnbind er ikke medisinsk utstyr og er derfor heller ikke omfattet av et formelt regelverk. Imidlertid har den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN utarbeidet et avtaledokument med veiledning om minstekrav, prøvingsmetoder og hvordan munnbind kan brukes (SN-CWA 17553:2020). 

Avtalen angir krav til filtreringsevne og pustemotstand, utforming, størrelse og vaskbarhet. Det oppgis to klasser for tøymunnbind basert på filtreringsevnen som skal være på minst 70 eller 90 prosent av partikler på rundt 3 µm (3 mikrometer). Til sammenlikning skal medisinske munnbind type II og IIR ha en filtreringsevne på minst 98 prosent. 

Til bruk utenfor helsetjenesten anbefaler Folkehelseinstituttet enten medisinske munnbind, eller tøymunnbind som oppfyller kravene i det europeiske avtaledokumentet for tøymunnbind (SN-CWA 17553:2020). Disse munnbindene skal ikke ha innåndings- eller utåndingsventil da det reduserer effekten. Ved mangel bør medisinske munnbind være forbeholdt helsetjenesten. Folkehelseinstituttet anbefaler ikke bruk av tøymunnbind i helsetjenesten.

Flere ulike begreper blir brukt om ikke-medisinske munnbind, som f.eks. flergangsmunnbind, ansiktsmaske eller stoffmunnbind. Ved FHI har vi valgt å bruke begrepet tøymunnbind om ikke-medisinske munnbind.

Åndedrettsvern

I helsesektoren brukes åndedrettsvern i noen situasjoner og mot mikroorganismer som spres med luftsmitte. Til beskyttelse mot SARS-CoV-2 brukes det i all hovedsak ved noen få prosedyrer (aerosolgenererende prosedyrer).  

Vi anbefaler ikke åndedrettsvern til bruk utenfor helsetjenesten som beskyttelse mot covid-19. Ettersom covid-19 antas å primært smitte ved dråpesmitte, er munnbind ansett som et enklere, rimeligere, mer tilgjengelig og mer hensiktsmessig tiltak og som gir tilstrekkelig beskyttelse. Åndedrettsvern krever god tilpasning og god opplæring i bruk for å sikre optimal effekt. Det er også en del personer som av helsemessige grunner ikke bør bruke åndedrettsvern uten at det er avklart med egen lege, eksempelvis personer med hjertesykdom eller nedsatt lungekapasitet.  

Åndedrettsvern er også, som følge av covid-19 pandemien, en mangelvare i verden. De bør derfor forbeholdes helsetjenesten til situasjoner hvor det er ansett som nødvendig for å sikre god beskyttelse, som ved aerosolgenererende prosedyrer. 

Bruk av munnbind ved karantene og hjemmeisolering

Personer i innreisekarantene kan bruke offentlig transport fra ankomststedet til karantenestedet, og det samme dersom de forlater Norge i karantenetiden. Personer i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelegen. Personer over 12 år skal da bruke munnbind mens de er på offentlig transport.

Personer som er i hjemmeisolering fordi de har covid-19 (påvist eller sannsynlig), bør benytte medisinske munnbind når de er nærmere andre husstandsmedlemmer enn 2 meter, dersom helsetilstanden tillater det. Alternativt anbefales det at husstandsmedlemmene bruker medisinske munnbind når de er nærmere den smittede enn 2 meter.

Bruk av munnbind i områder med økt smitterisiko

I kommuner med økt eller høyt smittepress kan det være aktuelt – i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand – at kommunen anbefaler bruk av munnbind. Noen eksempler på situasjoner hvor det kan være aktuelt er: på kollektivtransport og i taxi, innendørs på offentlige steder som i butikker og kjøpesentra, på legekontorer, i virksomheter hvor man har en-til-en kontakt (frisører etc.). 
 
Det er den enkelte kommunen som gir anbefalinger eller påbud om bruk av munnbind i sin kommune. I "Kommunelegehåndboka Trinn 5. Tiltaksvurdering" er prosessen beskrevet, og i "Kommunelegehåndboka Vedlegg 1. Tiltakspakker for hvert risikonivå" er det foreslått hvilke tiltak som kan være aktuelle ved ulike risikonivåer.  
 
For sykehjem gis det separate råd. Spesialisthelsetjenesten gir egne råd for sin virksomhet. 
 
Det er viktig å sette seg inn i anbefalingene om bruk av munnbind som gjelder for det området den enkelte oppholder seg i. 

Grupper som kan unntas 

Av medisinske og andre årsaker kan ikke alle bruke munnbind, blant annet gjelder det følgende grupper: 

 • Barn under 12 år er ikke anbefalt å bruke munnbind. 
 • Barn under 2 år frarådes bruk av munnbind da det kan hindre fri pust/frie luftveier. 
 • Personer som er bevisstløse eller har nedsatt bevissthetstilstand, eller av andre grunner ikke er i stand til å ta av munnbindet selv. 

Andre som av medisinske eller andre årsaker kan få unntak fra å benytte munnbind er for eksempel personer som:

 • har kronisk hjerte- og/eller lungesykdom 
 • sykdom eller tilstand som medfører nedsatt kognitiv funksjon, eller der bruk av munnbind blir en stor psykisk belastning
 • samhandler med hørselshemmede

Hvordan bruker du munnbind korrekt?

Det er viktig å ha rene hender når du tar av og på munnbindet. For at munnbindet skal ha god effekt, må det sitte tett langs kantene og dekke godt over munn og nese. Da sikrer du at mest mulig av luften du puster ut og inn, blir filtrert gjennom munnbindet og ikke lekker ut på sidene.

Det kan for mange være utfordrende å få munnbindet til å sitte godt festet rundt hele kanten. Dersom man bruker munnbind med strikk til å ha rundt ørene kan et tips være å slå en knute på strikken slik at løkken blir mindre, munnbindet vil da sitte tettere. Det er også viktig å tilpasse munnbindet godt over neseryggen ved å presse ned på hver side av nesebøylen, og å trekke munnbindet godt under haken. Det har kommet produkter på markedet (stropper) som kan stramme munnbindet. Det er publisert noen studier som viser at det også er mulig å forbedre ansiktstilpasningen ved å benytte tøymunnbind utenpå et medisinske munnbind. Dersom man benytter munnbindet på anbefalt måte er det imidlertid ikke nødvendig å benytte to munnbind. Velger man å benytte to munnbind er det viktig at man håndterer begge munnbindene på anbefalt måte, og at man er oppmerksom på at pustemotstanden kan bli større.

Munnbindet kan bli forurenset under bruk. Innsiden kan bli forurenset dersom du selv er smittet. Utsiden kan bli forurenset med smittestoffer fra andre. Berør derfor munnbindet minst mulig, og utfør håndhygiene etter at du har tatt på det, og etter at du har tatt det av.

Slik tar du på deg munnbind

 • Utfør først håndhygiene.
 • Ta på munnbindet med den lyse siden mot ansiktet.
 • Fest munnbindet med strikkene rundt ørene, eller rundt hodet dersom munnbindet har knytebånd.
 • Klem nesebøylen ned på hver side av neseryggen og dra munnbindet godt ned under haken.
 • Bruker du briller, festes disse oppå munnbindet.
 • Berør munnbindet minst mulig under bruk.

Etter bruk:

 • Ta av munnbindet, berør fortrinnsvis kun strikkene/knytebåndene.
 • Kast munnbindet som vanlig avfall (tøymunnbind oppbevares i pose til det vaskes).
 • Utfør håndhygiene.

Husk at munnbind ikke erstatter avstand, og respekter at noen kan av medisinske årsaker ikke benytte munnbind.

 

 

OBS ! Grane kommune har hentet denne infoen fra eksterne nettsider, og er ikke ansvarlig for evt. oppdatering eller mangel på info. Vil du lese mer om korona/covid-19 kan du gå videre til:

FHI sine nettsider


eller

Regjeringens nettsider

 

.