Psykososialt kriseteam

Grane kommune har etablert et psykososialt kriseteam. Teamets oppgave er å bistå ved kriser, ulykker av et visst omfang som berører en større gruppe innbyggere. Ved kriser eller ulykker av mindre omfang kan hele teamet eller enkeltpersoner bistå med veiledning for det videre krisearbeidet.

Ved krise skal akuttelefoner benyttes, kriseteamet blir innkoblet av disse:


110  -  Brann og større ulykker 
112 -  Politi og redningssentral 
113  -  Ambulanse - medisinsk nødtelefon 

 

116117   -   Legevakt

Kriseteamet skal ha oversikt over tilgjengelig bistandspersonell i kommunen og kalle inn av disse når det er nødvendig med supplering for å utføre oppgaver innenfor helsetjenestens ansvarsområde.

Psykososialt kriseteam:

Grane kommunes kriseteam har todelt ledelse:

  • Kommunelege 1
  • Fagansvarlig psykisk helse- og rustjenesten, Berit Rise  
Kontakt
Kommunelege 1
Sykepleier bakvakt                                
Fagansvarlig psykisk helse og rus    
Helsesykepleier                                             
Enhetsleder helse / Enhetsleder omsorg            
Barnevern
Interkommunal akuttelefon barnevern ettermiddag/kveld/natt/helg/helligdag.       
Sogneprest   
Politikontakt     

 

Kriseinfo

www.kriseinfo.no er en nasjonal nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.