Spillemidler til idretts-/nærmiljøanlegg og kulturarenaer

Idretts- og nærmiljøanlegg

Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.  Det kan søkes om tilskudd til:

 • Nye idretts- og friluftsanlegg 
 • Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
 • Nærmiljøanlegg
   

Målgruppe

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger. 

Søkere om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Vilkår

Nye ordinære anlegg må være med i gjeldende Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Det kan søkes om inntil 1/3 av bruttokostnad. Det må foreligge tinglyst skjøte eller leieavtale på minimum 30 år. Kravet gjelder både ved nybygg og rehabilitering.

Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek eksempelvis skileikanlegg, tursti/turløype lengre enn 500 m, ballbinge og liknende. Det gis ikke spillemidler til rene lekeplasser og lekeutstyr. 

Til nærmiljøanlegg kan det søkes om inntil 1/2 av bruttokostnad. Kostnadsrammen må være mellom 50.000 og 600.000. Det må foreligge tinglyst skjøte eller leieavtale på minimum 20 år. 

Det fins også andre vilkår, avhengig av hvilke type anlegg det søkes om støtte til. Gjeldende bestemmelser i sin helhet finner du her.
 

Forhåndsgodkjenning

Før det kan søkes om spillemidler må det søkes om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av anlegget fra kommunen. Søknadsfristen for forhåndsgodkjenning er 1. september. 

NB! Det er svært viktig at dere har fått forhåndsgodkjenning før byggestart, ellers vil søknad om spillemidler bli underkjent!  

Følgende må være med i søknaden om forhåndsgodkjenning/spillemidler:

 • Behovsvurdering - hvorfor er anlegget nødvendig?
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Driftsplan for ferdig anlegg
 • Redegjørelse for evt. dugnadsinnsats
 • Kart over området
 • Tegninger av anlegget
 • Redegjørelse for universell utforming
 • Utskrift av grunnbok (hvis egen eiendom) eller tinglyst disposisjonsavtale for eiendommen


Slik søker du 

Først når kommunen har gitt forhåndsgodkjenning og tildelt et anleggsnummer kan selve søknaden sendes inn. Søknadsfristen for denne er 1.oktober. 

Alle søknader skal sendes inn elektronisk på www.anleggsregisteret.no

Når søknaden er innsendt kontrollerer kommunen at alt er i orden og sender søknadene videre til Grane idrettsråd, som uttaler seg om prioriteringen. Så vedtar kommunestyret endelig prioritering i desember og søknadene sendes videre til endelig behandling i Nordland fylkeskommune. Vedtak om tildeling foreligger vanligvis i løpet av mai måned. 
 

Ta kontakt med kommunen tidlig

Å søke om spillemidler en omfattende og tidkrevende prosess. Vi anbefaler sterkt å starte planleggingen allerede på vinteren/våren. Begynn gjerne med å ta kontakt med kommunen. Vi vil gjerne ha tidlig oversikt over planlagte søknader og kan gi råd og tips om hvordan dere bør gå fram og hvor det er hjelp å få. 
 

Kulturarenaer

Kommunen, stiftelser, organisasjoner og andelslag og kan søke om investeringsmidler til bygging av nye kulturarenaer og rehabilitering/ombygging av eksisterende arenaer. Målsettingen med ordningen er å bidra til å bygge flerbruksanlegg for kulturaktiviteter.

Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av godkjent totalkostnad slik:

 • Regionale kulturarenaer: Total kostnadsromme kr 450.000-4 mill.
 • Lokale kulturarenaer: Total kostnadsramme kr 300.000-2 mill.  
   

Slik søker du 

Kulturarenaer som mottar tilskudd skal benyttes til kulturformål i minst 20 år etter at midlene er utbetalt. Forutsetning for tilskudd er at det legges ved tinglyst skjøte/leieavtale for minimum i 20 år.

 

.

Kontakt

Rune Stabbforsmo
Enhetsleder kultur, folkehelse og frivillighet
E-post
Telefon 75 18 22 46
Mobil 90 51 86 56

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart