Kulturmidler

Lag, foreninger og organisasjoner med aktivitet i Grane kommune kan søke om kommunale kulturmidler. 

I årets budsjett er det avsatt kr. 200 000,- til fordeling av kulturmidler. Halvparten av dette beløpet skal i henhold til statuttene for tildeling, fordeles ved ordinær søknadsrunde 1. mai, mens resterende beløp behandles etter søknader fortløpende gjennom året.

Statutter for tildeling av kulturmidler
 

1. Retningslinjene åpner for at det kan tildeles støtte i flg. kategorier:

- Byggetilskudd til anlegg for kultur- og fritidsvirksomheter.

- Driftstilskudd til samme type anlegg.

- Grunnstønad til organisasjoner.

- Husleiestønad.

- Deltakerstønad til tillitsmenn og ledere i forbindelse med kurs og konferanser utenfor kommunen.   

- Støtte til større arrangement som ikke tar sikte på politisk vinning.

- Støtte til administrasjonsutgifter.

- Støtte til reise ved deltakelse i større arrangement som Nord-Norske mesterskap, Norgesmesterskap, Ungdommens kulturmønstring, og lignende.

2. Av budsjettposten for kulturmidler avsettes det årlig kr 100 000,-. Denne summen skal i gjennom året benyttes til søknader om støtte til større arrangement, større innkjøp, oppstarttilskudd og reisetilskudd.

3.  Komite for oppvekst og kultur foretar den ordinære tildeling av kulturmidlene. Normalt
skal dette skje i komiteens junimøte.Administrasjonen behandler øvrige søknader oppad til kr 5.000,-, mens søknader som overstiger denne sum behandles av Formannskapet.

4. Lag og foreninger som har barn og unge som eneste målgruppe, eller som også har disse aldersgruppene som målgruppe for sin aktivitet, gis en noe høyere prioritering enn andre søkere ved tildeling av midlene.

5. Ved tildeling skal legges vekt på det aktivitetsnivå søker har i sin drift. I tillegg til regnskap for siste regnskapsår, skal søknad vedlegges siste årsberetning og aktivitetsplan for kommende år / sesong.

6. Frist for å søke om ordinære kulturmidler ved ordinær tildeling settes til 1. mai. Øvrige søknader behandlet fortløpende gjennom året.

Søknad om kulturmidler fremmes via vårt elektroniske søknadsskjema

 

.

Kontakt

Rune Stabbforsmo
Enhetsleder kultur, folkehelse og frivillighet
E-post
Telefon 75 18 22 46
Mobil 90 51 86 56

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart