Oppføring av driftsbygning

Bygninger som er et nødvendig ledd i driften eller som er et driftsmiddel i forbindelse med landbruksdrift, anses som driftsbygning.
For å bygge ny driftsbygning eller tilbygg til eksisterende bygg må en få godkjent byggesøknad av kommunen.


Tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd bokstav b:
Det er i hovedsak to typer byggesøknader en kan bruke i denne sammenheng, alt avhengig av størrelsen på utbyggingen. Enten søker man om bygging uten ansvarsrett eller med ansvarsrett:

Uten ansvarsrett

Ved oppføring av nybygg under 1000 m² (bruksareal) kan en bruke søknadstypen: Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Gårdbrukeren kan da selv være ansvarlig for tiltaket. Denne søknadstypen kan også brukes for tilbygg til eksisterende driftsbygning der arealet av eksisterende bygning og nybygg til sammen ikke overstiger 1000 m² (bruksareal).

Les mer om å søke selv her

Med ansvarsrett

Ved bygging utover arealgrensa på 1000 m² (bruksareal) er det krav om bruk av ansvarlige foretak når en søker om bygging av driftsbygning.

Les mer om søknad med ansvarsrett her

Unntatt søknadsplikt for mindre bygning inntil 50 m²

Du trenger ikke å søke om tillatelse til bygging av frittliggende bygning hvis den er i samsvar med plan- og bygningslovens regelverk og annet regelverk. Bygningen må være i tråd med gjeldende reguleringsplaner og kommuneplaner, og i tråd med veglovas krav til avstand fra vei. For informasjon om regelverk kontakt Teknisk/Næringsavdelingen. 

Bygningen må:

  • Ikke være større enn 50 m² samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA). Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan ikke ha kjeller.
  • Ikke ha større mønehøyde enn 4 m og gesimshøyde mer enn 3 m.
  • Ikke brukes til beboelse.
  • Ikke plasseres mindre enn 1 m fra nabogrense. Du må selv sjekke hvor grensa går og kontakte kommunen ved behov for påvisning/klarlegging (gebyrbelagt).
  • Ikke plasseres nærmere ledninger i grunnen enn 4 m uten særlige sikringstiltak som må godkjennes av kommunen. 

Det er tiltakshavers ansvar at vilkår for at man ikke trenger å søke er ivaretatt.
Det er ikke nødvendig med nabovarsel, men kommunen anbefaler likevel at du orienterer naboer før du starter arbeidet.
Du må informere kommunen om bygningen og plasseringen når den er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

 

Kontakt

Børge Steinmo Johnsen
Kommunalsjef teknisk og næring
E-post
Telefon 75 18 22 26
Mobil 91 83 17 18

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart