Oppføring av kårbolig

Hensikten med kårbolig er å lette generasjonsskiftet på gården ved at to generasjoner kan bidra i driften. 
Vanlig byggesakssøknad benyttes for å søke om oppføring av kårbolig.


Ved ønske om flere boenheter på gården skal det legges vekt på om det er driftsmessig behov for flere boliger på eiendommen. Dersom det ikke er egnede udyrkbare arealer for oppføring av kårbolig, kan samtykke til oppføring av kårbolig på dyrket eller dyrkbar jord bare gis når kårbolig er helt nødvendig for landbruksdriften på eiendommen. Det vil typisk gjelde der eieren selv har aktiv husdyrproduksjon eller arbeidskrevende planteproduksjon av et slikt omfang at det er behov for at flere årsverk kontinuerlig tar del i driften.

Det bør i slike tilfeller omdisponeres minst mulig dyrka mark, og annet areal enn dyrka mark bør benyttes i de tilfeller der dette er mulig.

Boligen må plasseres med hensyn til natur- og kulturlandskapsverdier og tilpasses eksisterende bebyggelse og kulturmiljø. For dyrkbar mark må det legges vekt på i hvilken grad omdisponering svekker arrondering for nydyrking av omkringliggende areal. Adkomst til eiendommen må samordnes med eksisterende adkomster og/eller være i henhold til rammeplan for avkjørsler.

Kontakt

Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 54
Mobil 95 22 14 96
Børge Steinmo Johnsen
Kommunalsjef teknisk og næring
E-post
Telefon 75 18 22 26
Mobil 91 83 17 18

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart