Hogst i vernskog

I Grane kommune er det meldeplikt på hogst i vernskog. 
Skogeier er ansvarlig for at melding om hogst i vernskog sendes kommunen senest 3 uker før hogsten skal settes i gang. Hogst kan ikke igangsettes før det foreligger tilbakemelding fra kommunen.


Følgende opplysninger må følge meldingen:

  • Skogeier, adresse, gårds- og bruksnummer
  • Kart eller teig og bestandsnummer
  • Avvirkningsareal i dekar
  • Avvirkningskvantum i M3
  • Opplysninger om hogst- og foryngelsesmåte (flatehogst/ småflatehogst/fjellskoghogst, naturlig foyngelse/planting)
  • Kort beskrivelse av hogsten.


Skjema - Melding om hogst i vernskog
 

Vernskogforskrift for Grane Kommune:

Vedtatt av Fylkeslandbruksstyret i desember 1996, i medhold av §§ 32 og 33 i Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965

§1. FORMÅL
For å sikre en flersidig naturforvaltning av skogmark med spesiell vernefunksjon i distriktet, innføres meldeplikt til skogoppsynet før all hogst i de nedenfor beskrevne vernskogområdene. Unntatt er hogst av virke til husbehov når slik hogst skjer som plukkhogst eller flatehogst inntil 2 dekar.

§ 2. VERNSKOGOMRÅDER
Alle områder ovenfor 400 meters høydekote regnes som vernskogområder (M711 – kart).
Dessuten regnes også følgende områder i Grane som vernskog:

  • Stavassdalen vest for koordinat 21
  • Gåsvassdalen / Jordbruelvdalen vest for koordinat 20
  • Områdene sør for koordinat 43 i Svenningdal og Fiplingdal

§ 3. MELDEPLIKT
Skogeier eller den han gir fullmakt skal senest 2 uker før planlagt hogst gi skriftlig melding til skogoppsynet i vedkommende kommune.
Meldingen skal angi avvirkningssted, avvikrningens art, omtrentlig størrelse, antatt kvantum og foryngelsesmetode. Dersom skogoppsynet krever det, skal eier utarbeide en utdriftsplan for et større område.
Skogeier kan også gi melding om områder utenfor vernskogområde dersom han ønsker skogoppsynets vurdering.

§ 4. SAKSBEHANDLING
Skogoppsynet plikter straks, og senest innen 1 uke, å gi svar tilbake på om hogsten kan gjennomføres, og eventuelt hvilke vilkår som knyttes til hogsten. Mottar ikke skogeieren svar innen en uke, kan hogsten gjennomføres i henhold til søknaden. Skogoppsynets behandling skal for øvrig skje i henhold til bestemmelsene i Lov om skogbruk og skogvern av 21.mai 1965.

§ 5. HOGST OG FORYNGELSE I VERNSKOG
Vernskoggrensen er en aktsomhetsgrense som indikerer at skogeieren og alle andre må ta hensyn til at nedenforliggende skog og områder har behov for den beskyttelse som vernskogen gir. Hogst i vernskog må derfor skje med varsomhet.
Generelt må det legges vekt på at vernskogen ivaretar en funksjon som klimatisk vern for nedenforliggende områder, og at en sikrer at ny skog kommer opp igjen så snart som mulig.
Flatehogst må bare skje i den nedre delen av vernskogbeltet, dvs. i den produktive delen av vernskogen. Hogstflatene må legges slik at de "glir inn i terrenget", og ikke virker visuelt skjemmende. I områder ovenfor den produktive skogen må det bare hogges enkelttre der foryngelsen allerede er sikret. Spesielle trær må alltid spares i vernskogen.
Det er viktig å sikre gjenvekst av ny skog etter hogst i vernskogen, enten ved naturlig foryngelse og / eller planting.

 

Lurer du på om du har vernskog, sjekk ut din eiendom i Gårdskart. (husk å slå på "vernskog" i felt til venstre)
 
 

Kontakt

Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 54
Mobil 95 22 14 96

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart