Skogfond

Skogfond - gjør gode investeringer ekstra gode
Alle skogeiendommer har en egen skogfondskonto. Når du som skogeier selger tømmer, skal mellom 4 % og 40 % av tømmerverdien settes av til skogfond. Skogfondet hører til skogeiendommen, og skal brukes til investeringer i skogeiendommen.

Planting, ungskogpleie, vegbygging og en rekke andre tiltak kan dekkes med skogfond. Langsiktige investeringer i skog er en sikker og smart pengeplassering. Når du investerer i eiendommen ved hjelp av skogfond oppnår du en betydelig skattefordel, det vil si at du dekker inn en god del av investeringen gjennom redusert skatt.

Hva er skattefordelen i skogfond

Den delen av tømmerverdien som blir satt av til skogfond blir ikke regna som skattepliktig inntekt. Det er først når pengene skal brukes at det må betales skatt, men hele 85 % av uttaket er da skattefritt.

Nyttige lenker:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/statistikk-og-utviklingstrekk/utviklingstrekk-i-skogbruket/skogfond

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-07-03-881

Kontakt

Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 54
Mobil 95 22 14 96

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart