Avløsertilskudd ved ferie/fritid

Du kan få avløsertilskudd for utgifter til arbeidsoppgaver som det er vanlig at jordbruker selv utfører og som er knyttet til husdyrhold. 
Tilskudd til ferie og fritid blir regnet ut på grunnlag av det dyretallet foretaket disponerte på det tidspunkt eller i den perioden som fremgår av jordbruksavtalen. Tilskuddet er en refusjonsordning og kan ikke overstige foretakets faktiske utgifter til avløsing.

 

Foretak/gardbruker kan være arbeidsgiver for avløseren og få dekket utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløser.

Kriterier

  • Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret
  • Drive vanlig jordbruksproduksjon
  • Avløseren må være minst 15 år.
  • Avløseren kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket eller være gift eller samboer med en som har næringsinntekt fra foretaket.

Frist for registrering av dyr som gir grunnlag for tilskudd

Grunnlaget for hvor store avløserutgifter du kan få refundert fastsettes ut fra gjennomsnittet av antall dyr foretaket ditt disponerer på telledatoene 1. mars og 1. oktober. Du må derfor registrere antall dyr foretaket har hatt både 1. mars (søknadsfrist 15. mars) og 1. oktober (søknadsfrist 15. oktober) selv om foretaket ikke kan få husdyrtilskudd for alle dyreslag.
For sau (født foregående år eller tidligere) og ammegeit er det antall dyr som foretaket disponerer 1. mars, som legges til grunn for tilskuddsgrunnlaget.

Søknadsfrist / Hvordan søke?

Du fører opp de utgiftene du har hatt til avløsning ved ferie og fritid inneværende år. Dersom du har hatt lavere utgifter enn det som er beregnet å være ditt maksimale avløsertilskudd, kan du etterregistrere utgiftene du har hatt etter 15. oktober. Fristen for etterregistrering er 10. januar.
 

Du kan lese mer om tilskuddsordningen og finne søknadsskjema her

 

.