Avløsertilskudd ved sykdom

Tilskudd til avløsning ved sykdom og lignende skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdriften på grunn av sykdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn.

 
Gjenlevende ektefelle, samboer, foreldre eller barn kan få tilskudd i etterkant av bondens dødsfall.

Det blir bare gitt tilskudd for dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning. I tilskuddet skal det gjøres fradrag for de inntektene den avløste hadde, eller kunne ha hatt, i søknadsperioden.

Sykdomsavløsning

Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet:

  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren.

Kriterier

  • Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret
  • Drive vanlig jordbruksproduksjon
  • Avløseren må være minst 15 år.
  • Avløseren kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket eller være gift eller samboer med en som har næringsinntekt fra foretaket.
  • Produksjonen til foretaket (antall dyr, bifolk, dekar planteproduksjon og m2 oppvarma veksthusareal) den første dagen det blir søkt tilskudd for, må være stor nok til å kvalifisere for den laveste av de maksimale dagsatsene i tabell 9.3 i jordbruksavtalen.


Dersom det er nødvendig å leie avløser for en lengre periode, kan det søkes om flere delutbetalinger, som for eksempel for perioder på to måneder eller oftere. Søknaden må være sendt senest tre måneder etter siste dag i søknadsperioden som gir rett til tilskudd.
 

 Du kan lese mer om tilskuddsordningen og finne søknadsskjema her

 

.

Kontakt

Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 54
Mobil 95 22 14 96

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart