Kommunalt landbruksfond

Søk tilskudd via vårt elektroniske søknadsskjema


Regler for Grane landbruksfond   -  Vedtatt av Grane kommunestyre den 26.04.17

§ 1:  Formål
Fondet skal bidra til å videreutvikle landbruksnæringen blant brukere bosatt i Grane kommune.  Utvikling av tilleggsnæringer kan også gi grunnlag for støtte fra fondet.

§ 2:  Fondets omfang og disponering
Nærings- og naturforvaltningskomitèen vedtar rammene for bruk av fondet når søknadsfristen har gått ut.
Nærings- og naturforvaltningskomitèen kan innvilge tilskudd som anses å ligge utenfor disse reglene.

§ 3:  Søknad
Søknad om tilskudd må fortrinnsvis gjelde investeringer som skal settes i verk i løpet av året.  Eget søknadsskjema kan brukes.  Det skal foreligge kostnadsoverslag.  Andre aktuelle dokument kan være finansieringsplan, gjeldsoversikt, planer, ligningsoppgaver o.a., dersom saksbehandler finner behov for det.

Søknadsfristen er 1. mars, med unntak av søknader om tilskudd til tinglysingskostnader som behandles fortløpende.

§ 4:  Tilskudd

 • Ved eierskifte av landbrukseiendom der driften opprettholdes, gis 100 % tilskudd til tinglysingsgebyr og dokumentavgift for den delen som overstiger kr. 10.000,-. Kvittering for betalt tinglysingsgebyr og dokumentavgift må legges ved søknaden.
   
 • Tilskudd kan gis til etablering av tilleggsnæringer knyttet til landbrukseiendommer i drift. Dette gjelder i utgangspunktet prosjekt som ikke gis annen offentlig støtte.
   
 • Tilskudd kan gis til nydyrking og grøfting av fulldyrka mark. Dette gjelder grøfting som ikke gis annen offentlig støtte.  Tilskuddet utbetales når arbeidet er fullført og godkjent.
  Nydyrking: Kr. 1.500,- i tilskudd per dekar for nydyrking av fulldyrka mark.
  Grøfting: 25 % tilskudd av godkjent kostnad.
  ​​​​​​​
 • Tilskudd kan gis til privat kjøp av melkekvote med 35 % av kjøpesummen. Det kan gis inntil kr 50.000,- i tilskudd pr. bruk pr. år.
   
 • Tilskudd kan gis til brannvarslingsanlegg på gårdsbruk med husdyrhold. Det kan gis inntil 20 % tilskudd av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr. 10.000 per gårdsbruk. Tilskuddet utbetales når det foreligger ferdigattest fra leverandøren av anlegget.
   
 • Tilskudd kan gis til bruksutbygging og restaurering av driftsbygning. Det gis et tilskudd på 5 % begrenset oppad til kr. 50.000,-.
   
 • Det kan gis et årlig utdanningsstipend på kr. 5.000,- til elever som tar landbruksfaglig utdanning ved Mosjøen Videregående Skole avd. Marka, eller ved tilsvarende landbruksskole i Norge.  Maksimalt tilskudd per elev er kr. 15.000,-.  Det er et vilkår at aktuell søker er registrert bosatt i Grane kommune. 
   
 • Andre tiltak innen landbruket kan etter søknad vurderes for tilskudd.

§ 5  Klage
Vedtak kan påklages i henhold til kommunelovens bestemmelser.

§ 6  Kontroll
Teknisk- og næringsavdelingen skal føre kontroll med at tilskudd blir benyttet i samsvar med disse reglene.

Kontakt

Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 76
Mobil 952 21 496

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart