Båndtvang

Grane kommune ønsker

  • Å fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til renhold, sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.
  • Redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
  • Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.


I perioden 1. april - 20. august er det generell båndtvang etter hundelovens bestemmelser. Dette innebærer at hunden da skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Hunder skal holdes i bånd

  • i utmarksområder der bufe beiter
  • i og i tilknytning til områder der bufe går på innmarksbeite
  • ved skoler og barnehager, avgrenset til skolens/barnehagens eget område
  • på kirkegårder/gravlunder
  • i alle maskinkjørte skiløyper

Hundeloven har til formål å bidra til å fremme et hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden. Den gir regler for hvordan hundeholdet skal utøves av den enkelte for å vareta slike hensyn. Det skal vises aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting.

Lov om hundehold (Hundeloven)