Beregning av eiendomsskatt

Grane kommune innførte eiendomsskatt i 2009. 
Grane kommune skriver ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen,
jfr. Eiendomsskattelova § 3 a.

 

Eiendomsskatt er en skatt som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. 
Alle som eier fast eiendom, det vil si tomt, bolig, fritidseiendom, næringsbygg ,verk og bruk eller annen eiendom må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er den eneste skatteinntekten der kommunene selv kan bestemme og regulere sine inntekter, og er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud.

Skattetakst gjelder i 10 år, jfr. Lov om Eigedomsskatt § 33. I tiden mellom de alminnelige takseringer skal omtaksering skje når:

  • Det har foregått deling av eiendommen.
  • Når bygg er revet eller ødelegges av brann el.lign.
  • Når det på eiendommen er oppført nye bygg som antas å ha en verdi på minst kr. 10.000,-.

Formannskapet eller den skattepliktige kan kreve særlig verdsettelse (taksering) når eiendommen ved særlige forandringer antas å være vesentlig øket eller redusert i verdi. Når den skattepliktige krever ny verdsettelse må vedkommende dekke omkostningene – kommunen gjennomfører i tilfelle taksten. Krav om ny verdsettelse/takst må være fremsatt før 1. november, og vil gjelde først fra det påfølgende skatteåret.

Utfyllende informasjon finner du her:

Kontakt

Monica Hoff
Økonomisjef
E-post
Telefon 75 18 22 34
Mobil 97 63 81 89

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart