Klage på eiendomsskatt

Skattyter kan klage på eiendomsskatten hvert år hvis det ikke er klaga på samme grunnlag tidligere år.
Klagen må framsettes skriftlig til eiendomsskattekontoret, og gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer må oppgis.

 

Klagefrist

Klagefristen er seks uker etter 1. mars.

Klager innsendt etter fristen på 6 uker vil bli avvist, med mindre klager ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.

Klage på boligverdi

Hvis klagen din gjelder utskreven eiendomsskatt med grunnlag i boligverdi fra Skatteetaten, må klagen rettes til Skatteetaten.

Unntak:

Eiendomsskatt med bakgrunn i boligverdier utskrives på grunnlag av 2 år gamle ligninger. Hvis du nettopp har tatt over en bolig som du ikke var eier av i grunnlagsåret, og du mener at boligverdien er feil, kan du sende klage til kommunen.

Kan jeg unnlate å betale mens jeg venter på at klagen blir behandla?

Nei, eiendomsskatten skal betales ved forfall, selv om det er sendt til klage til behandling,
jfr. eiendomsskattelova § 25.

Klagebehandling

Klagen blir først lagt frem for sakkyndig nemnd, som gjør en ny vurdering av taksten. Hvis denne nemda mener at taksten er riktig, går klagen videre til behandling i sakkyndig klagenemnd. Eier blir kontaktet før saksbehandling av klagen starter, og klagenemnda tar en befaring av eiendommen.

Hvis du får avslag, det vil si at takstutvalget velger å opprettholde gjeldende takst, vil klagen gå videre til klagenemnda. Du vil få vedtaksbrev først når klagen er ferdigbehandla i klagenemnda. Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. Videre saksgang vil etter dette være søksmål som må framsettes innen 6 måneder.
 

Klagen sendes til:

Grane kommune
Industriveien 2
8680 Trofors

Du kan også benytte vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

Kontakt

Trond Emil Ånes
Fagarbeider oppmåling
E-post
Telefon 75 18 22 52
Mobil 916 94 268

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart