Klage på eiendomsskatt

Skatteyter kan klage på eiendomsskatten hvert år hvis det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.
Klagen må fremsettes skriftlig til eiendomsskattekontoret, og gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer må oppgis.

 

Klagefrist
 

Klagefristen er seks uker etter at skattelister er lagt ut til offentlig ettersyn.

Klager innsendt etter fristen på 6 uker vil bli avvist, med mindre klager ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
 

Klage på boligverdi

Hvis klagen din gjelder utskreven eiendomsskatt med grunnlag i boligverdi fra Skatteetaten, må klagen rettes til Skatteetaten.
 

Unntak

Eiendomsskatt med bakgrunn i boligverdier utskrives på grunnlag av 2 år gamle ligninger. Hvis du nettopp har tatt over en bolig som du ikke var eier av i grunnlagsåret, og du mener at boligverdien er feil, kan du sende klage til kommunen.
 

Kan jeg unnlate å betale mens jeg venter på at klagen blir behandla?

Nei, eiendomsskatten skal betales ved forfall, selv om det er sendt til klage til behandling, jfr. eiendomsskattelova § 25.
 

Klagebehandling

Klagen blir først lagt frem for sakkyndig nemnd, som gjør en ny vurdering av taksten. Hvis denne nemda mener at taksten er riktig, går klagen videre til behandling i klagenemnd. Eier blir kontaktet før saksbehandling av klagen starter, og klagenemnda tar en befaring av eiendommen.

Hvis du får avslag, det vil si at sakkyndig nemnd velger å opprettholde gjeldende takst, vil klagen gå videre til klagenemnda. Du vil få vedtaksbrev først når klagen er ferdigbehandla i klagenemnda. Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. Videre saksgang vil etter dette være søksmål som må framsettes innen 6 måneder.


Klage skal sendes skriftlig til Grane kommune:
 

Du kan benytte vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

Eiendomsskatt - Retningslinjer for eiendomsskattetaksering (PDF, 5 MB)

Eiendomsskatt - Klageveileder (PDF, 761 kB)

 

Klage kan også sendes på e-post eller post:

E-post:    
post@grane.kommune.no

Post:
Grane kommune
Industriveien 2
8682 Trofors

 

 

.

Kontakt

Monica Hoff
Økonomisjef
E-post
Telefon 75 18 22 34
Mobil 97 63 81 89

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart