Pendlertilskudd

Pendlertilskudd er en av godene Grane kommune gir sine innbyggere.
Om du er folkeregistrert som bosatt, og er skattepliktig til Grane kommune hele søknadsåret, vil denne ordningen gjelde for deg om du har ditt arbeidssted med reiseavstand på minst 20 km. en vei.

Støtteordningen følger kalenderåret.

Regler for tildeling av tilskudd til pendlere i Grane kommune
 

 1. I den utstrekning kommunestyret bevilger penger til pendlertilskudd, yter Grane kommune tilskuddet til arbeidstakere bosatt i og skattepliktige til Grane kommune.
   
 2. Størrelsen på samlet tilskudd bestemmes for hvert år i kommunestyret i forbindelse med behandlingen av kommunebudsjettet. Kommunen foretar endelig fordeling av støtte innenfor den ramme som er satt i budsjettet.
   
 3. Forutsetning for å motta pendlertilskudd er at arbeidstaker må ha vært registrert i Folkeregisteret som bosatt i Grane kommune hele søknadsåret.
   
 4. Forutsetning for å motta pendlertilskudd er at arbeidstaker har en reiseavstand mellom hjem og arbeidssted på minst 20 km. en vei.
   
 5. Forutsetning for å motta pendlertilskudd er at arbeidstaker har minst 1 års ansettelsestid på arbeidssted som er berettiget til støtte sett i relasjon til reiseavstand.
   
 6. Forutsetning for å motta pendlertilskudd er at arbeidstaker ikke får reise- og diettutgifter dekket av arbeidsgiver.
   
 7. Forutsetning for å motta pendlertilskudd er at arbeidstaker ikke pendler med firmabil.
   
 8. Siste lønnsslipp må vedlegges søknaden om pendlertilskudd.
   
 9. Søknad om pendlertilskudd leveres på elektronisk søknadsskjema via kommunens hjemmeside eller skrives på fastsatt skjema som fås i Servicetorget. Søknaden skal være kommunen i hende innen 1. desember hvert år. 
   
 10. Kommunen forbeholder seg retten til å ta stikkprøver mtp. bruk av firmabiler og andre vesentlige opplysninger som kan påvirke saksbehandlingen.
   
 11. Tilskuddsordningen følger kalenderåret. 
  Ordningen gjelder inntil annet blir bestemt. Formannskapet kan fastsette nærmere detaljer.


Vedtatt i Formannskapet 13.10.2021, sak 058/21
 

Søk om pendlertilskudd via vårt elektroniske skjema
 

VEDLEGG:  Siste lønnsslipp må vedlegges søknadsskjemaet for at vi skal kunne behandle din søknad.

 

.

Kontakt

Camilla Tverå
Kontormedarbeider
E-post
Telefon 75 18 22 00

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart