Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Pendlertilskudd

Pendlertilskudd er en av godene Grane kommune gir sine innbyggere.
Om du er folkeregistrert som bosatt / er skattepliktig til Grane kommune vil denne ordningen gjelde for deg om du har ditt arbeidssted med reiseavstand på minst 10 km. en vei.

Støtteordningen følger kalenderåret.


Søk om pendlertilskudd via vårt elektroniske søknadsskjema
 

Regler for tildeling av tilskudd til pendlere 

  1. I den utstrekning kommunestyret bevilger penger til forannevnte, yter Grane kommune tilskudd til arbeidstakere bosatt i og skattepliktige til Grane kommune og som har en reiseavstand på  minst 10 km en veg.
  2. Støtteordningen følger kalenderåret.  Forutsetning for å få støtte er at vedkommende har minst 6 måneders arbeidstid  på sted som er berettiget til støtte sett i relasjon til reiseavstand.
  3. Størrelsen på samlet tilskudd bestemmes for hvert år i kommunestyret i forbindelse med behandlingen av kommunebudsjettet.
  4. Søknad om støtte skrives på fastsatt skjema og sendes formannskapet innen 1. desember hvert år.  Formannskapet foretar endelig fordeling av støtte innenfor den ramme som er satt i budsjettet.
  5. Arbeidstakere som får sine reise- og diettutgifter dekket av arbeidsgiver, får ikke støtte.
  6. Kommunen forbeholder seg retten til å ta stikkprøver mtp. samkjøring, firmabiler og andre vesentlige opplysninger som kan påvirke saksbehandlingen.
  7. Ordningen gjelder inntil annet blir bestemt.


Formannskapet foretar endelig fordeling av pendlertilskudd innenfor den ramme som er satt i budsjettet. Vedtaket gjøres i samsvar med gjeldende regler for tildeling av pendlertilskudd i Grane kommune. 

Kontakt

Hilde Haukland
Kontorfullmektig
E-post
Telefon 75 18 22 81
Mobil 922 14 193

Åpningstider

Mandag, Onsdag og Torsdag:
kl. 10.00 - 14.00

Tirsdag, Fredag, Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart