Tilskudd til rusfrie arrangement

Frivillige organisasjoner / lag / foreninger eller enkeltpersoner inviteres 2 ganger årlig til å søke midler til rusfrie enkelttiltak / arrangement for ungdom. 
Det forutsettes at ungdom bosatt i Grane er målgruppe for tiltaket.
(Jfr. rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtatt i kommunestyret)


Søk om tilskudd til rusfrie arrangement via vårt elektroniske søknadsskjema
 

Tiltak/arrangement må beskrives og settes opp med budsjett.
Dokumentasjon på bruk av midler må forevises i etterkant av arrangement, dette må foreligge innen 1 mnd. etter arrangementet er avholdt og tilskudd utbetales deretter.
 

Råd ved utfylling av budsjettskjema

1. Budsjettet settes opp i balanse. For å få inntektene likt med utgiftene føres om nødvendig
    salderingen opp i kolonnen for "Tilskudd Grane kommune".

2. Fyll først ut sikre, kjente tall.

3. Beregnede tall (annonsering, billettsalg m.m) settes deretter opp ut fra tidligere erfaringer.

4. Tilskudd vil først bli utbetalt når kommunen har mottatt rapportskjema. Dette må sendes til Grane
    kommune innen 1 måned etter at arrangementet er avholdt eller prosjektet er sluttført.
    Ved arrangementsstøtte må program for arrangementet legges ved. Alle som mottar støtte skal
    opplyse om at arrangementet/prosjektet er støttet av Grane kommune.
 

Retningslinjer for tildeling av midler til rusfrie arrangement:

  1. Tildelte midler skal komme ungdom i Grane kommune til gode.
  2. Maks grense på tildelte midler pr. år / tiltak settes til kr. 15.000,-
  3. Midler til tildeling annonseres to ganger pr. år, vår og høst.
  4. Søknaden leveres på elektronisk skjema. (skjema kan også fås i Servicetorget) 
  5. Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak – mål – gruppe – enkelt budsjett / regnskap over tiltaket.
  6. Søknadsfrister:                 1. halvår:          15.  mai
                                                 2. halvår:          1. november
  7. Innvilget beløp utbetales etter at arrangementet er gjennomført og ved fremlagt skriftlig bekreftelse på dette (regninger / regnskap e.l.)

 


 

Kontakt

Tor-Erik Hoff
Kontormedarbeider
E-post
Telefon 75 18 22 88

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart