Spørsmål om koronaviruset?

Tilskudd til rusfrie arrangement

Organisasjoner / enkelt personer inviteres til å søke midler til rusfrie enkelttiltak / arrangement for ungdom. Det forutsettes at ungdom bosatt i Grane er målgruppe for tiltaket.
(Jfr. rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtatt i kommunestyret)


Søk om tilskudd til rusfrie arrangement via vårt elektroniske søknadsskjema
 

Tiltak/arrangement må beskrives og settes opp med budsjett 
Dokumentasjon på bruk av midler må forevises i etterkant av arrangement, dette må foreligge innen 1 mnd etter arrangementete er avholdt og tilskudd utbetales deretter.

Råd ved utfylling av budsjettskjema

1. Budsjettet settes opp i balanse. For å få inntektene likt med utgiftene føres om nødvendig salderingen opp i kolonnen for "Tilskudd Grane kommune".

2. Fyll først ut sikre, kjente tall.

3. Beregnede tall (annonsering, billettsalg m.m) settes deretter opp ut fra tidligere erfaringer.

4. Tilskudd vil først bli utbetalt når kommunen har mottatt rapportskjema. Dette må sendes til Grane kommune innen 1 måned etter at arrangementet er avholdt eller prosjektet er sluttført. Ved arrangementsstøtte må program for arrangementet legges ved. Alle som mottar støtte skal opplyse om at arrangementet/prosjektet er støttet av Grane kommune.
 

Retningslinjer for tildeling av midler til rusfrie arrangement:

  1. Tildelte midler skal komme ungdom i Grane kommune til gode.
  2. Maks grense på tildelte midler pr. år / tiltak settes til kr. 15.000,-
  3. Midler til tildeling annonseres to ganger pr. år, vår og høst.
  4. Søknaden leveres på eget skjema som fås i Servicetorget
  5. Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak – mål – gruppe – enkelt budsjett / regnskap over tiltaket.
  6. Søknadsfrister:                 1. halvår:          1.  mai
                                                 2. halvår:          1. november
  7. Innvilget beløp utbetales etter at arrangementet er gjennomført og ved fremlagt skriftlig bekreftelse på dette (regninger / regnskap e.l.)

 


 

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/formannskapssekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 402 27 787

Åpningstider

Mandag - fredag: 10.00 - 14.00
Lørdag - søndag: Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8680 Trofors

 

Kart