Tilskudd til trossamfunn

Trossamfunn med tilknytning til Grane kommune tildeles årlig tilskudd fra Grane kommune.

I følge lov av 13. juni 1969 er tros- og livssynssamfunn berettiget til kommunalt tilskudd for sine medlemmer.


Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (Dnk) som krever statlig og kommunalt tilskudd, må hvert år fremlegge en liste med medlemmenes fødselsnumre. Listen blir kontrollert mot Det sentrale folkeregister, Dnks medlemsregister og andre tros- og livssynssamfunns medlemslister. Tros- og livssynssamfunn som mottar statstilskudd, skal få kommunalt tilskudd i henhold til en oversikt som Brønnøysundsregistrene hvert år sender til kommunene etter fullført kontroll av medlemslistene.

Grane kommune utbetaler tilskudd i henhold til denne oversikten. Tilskuddssatsen beregnes på grunnlag av de årlige budsjetterte kommunale avgifter til Den Norske Kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem bosatt i kommunen.

For øvrig vises til Det kgl. Kulturdepartements seneste rundskriv om kommunalt tilskudd til tros- og livssamfunn.

Kommunenes avgjørelser om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Dnk er enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. Reglene om skriftlighet, begrunnelse og underretning i forvaltningslovens kapittel V og reglene om klage og omgjøring i lovens kapittel VI kommer dermed til anvendelse. Fylkesmannen er klageinstans, jf. forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn § 9 annet ledd og forskrift om tilskot til livssynssamfunn § 9 annet ledd.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart