Jakt i Grane

Mulighetene for å drive jakt, især småviltjakt, er svært gode. Store deler av Grane er statsgrunn.

Rypejakta er særlig omfattende, men det jaktes også en god del på skogsfugl. Snarefangst er en gammel tradisjon som fortsatt er tillatt for rype i Grane.
Harebestanden er forholdsvis lite beskattet.

Statskog som grunneier har ingen reguleringer for jakt med hund på Statsgrunn i Grane kommune.
Båndtvang på hunder i tiden  1.april til 20.august.

Elgjakta er svært ettertraktet og det felles årlig mellom 100 og 150 dyr. De store urørte naturområdene i kommunen kan også gi andre spennende viltopplevelser, blant annet av store rovdyr. Gaupe, jerv og bjørn har fast tilhold i kommunen og streifdyr av ulv forekommer.
 

Jaktkort kan du kjøpe her


Alle som skal drive jakt i Grane må løse jegeravgiftskort. For å få dette må man ha bestått jegerprøven. Direktoratet for naturforvaltning sender ut innbetalingsskjema til alle registrerte jegere. I tillegg må du løse jaktkort for det området du ønsker å drive jakt. Regler fås ved kortkjøp.

Jakttider og fredninger

Jakt og jakttider etter viltlovens bestemmelser. Bare de artene det uttrykkelig er fastsatt jakttid for, kan felles. De øvrige artene er fredet. Fredningen omfatter også viltets egg, reir og bo. Jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser. Det må heller ikke oppstå fare for skade på mennesker eller husdyr eller på eiendom.
I tiden fra og med 24.12. til og med 31.12., samt langfredag, påskeaften og 1. påskedag er all jakt og fangst forbudt. Utsatte fangstredskaper skal tas inn eller settes ut av funksjon. 

 

Nyttige nettsider / Lenker

Statskog - Jakt og fiske

Forskrift om åpning av jakt på hjortevilt og bever, Grane kommune, Nordland