Kommunal bolig

Kommunen kan først og fremst bistå brukere i prosessen med å leie på det private markedet. Dersom dette ikke lykkes kan du vurderes for kommunal bolig. Kommunale boliger er et botilbud for dem som har vansker med å leie bolig på det private markedet eller skaffe seg egnet bolig. Kommunale boliger er ingen lovpålagt tjeneste, men et servicetilbud. Tildeling av kommunale boliger gjøres etter streng prioritering. Dersom du har behov for tilpasninger på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning, kan man søke om kommunal omsorgsbolig.


Krav til søker 

For å søke kommunal bolig må du

  • Utgangspunktet skal være at søker er uten bolig på søknadstidspunktet, eller i ferd med å miste boligen.
  • Søker skal ha prøvd på det private markedet.
  • Søker må være fylt 18 år på tidspunktet for vedtak om tildeling. Søkere som har inntektsmuligheter/formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å skaffe egen bolig, er ikke i målgruppen.
  • Søker skal være folkeregistrert i Grane kommune.
  • Søker gis en tidsavgrenset husleiekontrakt på inntil 3 år.  
  • Dersom søker har avslått nylig botilbud eller annen bolighjelp som kommunen anser som egnet, kan søknaden om bolig avslås.


Elektronisk søknadsskjema - Leie av kommunal bolig
 

Klageadgang
Om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Grane kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Statsforvalteren i Nordland for endelig vurdering.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

 

.

Kontakt

Børge Steinmo Johnsen
Kommunalsjef teknisk og næring
E-post
Telefon 75 18 22 26
Mobil 91 83 17 18

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart