Flyktninger fra Ukraina - registrering og opphold

Registrering
For å være registrert som flyktning må man være registrert hos myndighetene. Registrering skjer i vårt område ved politiets utlendingsenhet på Mo i Rana eller i Brønnøysund. Vi anbefaler at registrering skjer så raskt som mulig, det har betydning for både tilgang til helsetjenester, bistand og oppfølging fra det offentlige. Man må bestille time for registrering og det kan være noe ventetid.

Asylmottak
De som ønsker det, blir tilbudt plass i asylmottak, men det er et frivillig botilbud. Det er imidlertid et krav om å bo i asylmottak for å blant annet motta ytelser fra UDI.

Midlertidig alternativ mottaksplass
De som har funnet en privat løsning i en kommune, kan søke om midlertidig alternativ mottaksplass, som er en ordning som gjelder målgruppen for kollektiv beskyttelse. Ukrainere kan altså søke om det. Søknaden sendes UDI som deretter tar kontakt med kommunen for å avklare mulighetene for alternativ mottaksplass. For raskere saksbehandling kan søknad sendes inn i samarbeid med flyktningetjenesten ved NAV Vefsna.  I de tilfellene der dette blir innvilget både av UDI og kommunen, mottar kommunen økonomisk støtte fra UDI, og kommunen overtar ansvaret for å tilstå ytelser for flyktningene. Les mer her: Kommunen og mottaket - UDI.

Privatboende
Det vil si flyktninger som flytter fra mottak før vedtak om oppholdstillatelse (eller aldri har bodd i mottak), kan selv ta kontakt med IMDi innen seks måneder etter de er informert om vedtaket om oppholdstillatelse, for å bli bosatt med offentlig hjelp. Les mer her: Bosetting av flyktninger som finner bolig på egen hånd | IMDi.

Selvbosetting
Det finnes også en ordning for avtalt selvbosetting, som gjelder flyktninger som ikke blir bosatt ved at IMDi finner en kommune til dem. De kan da finne seg en egen bolig, og avtale med kommunen som boligen ligger i for å avklare mulighet for avtalt selvbosetting. Flyktninger som bosettes på denne måten, inngår i antallet flyktninger kommunen har vedtatt å bosette. Les mer her: Bosetting av flyktninger som finner bolig på egen hånd | IMDi.

 

Audhild Lunde Joakimsen
leder NAV Vefsna