Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad skal sikre deg hjelp til livsopphold, for eksempel penger til mat, klær, husleie med mer.


Målgruppe 

Den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid, trygd eller gjøre gjeldende  andre økonomiske rettigheter, har mulighet til å søke om økonomisk stønad. 

Kriterier

Hvis du ikke kan forsørge deg selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder, har du krav på økonomisk stønad til livsopphold. Det kan stilles vilkår for hjelpen, for eksempel at du tar imot tilbud om arbeid, kurs eller annen aktivitet. 
Staten har utarbeidet veiledende satser for livsopphold for kommunene, men kommunen kan vedta egne veiledende satser. Sosialtjenesten har likevel plikt til å vurdere den enkelte søknad individuelt.

Søknad

Ved første søknad om økonomisk stønad trenger vi:

  • lønnsslipp for de siste 2 månedene
  • siste godkjente ligning
  • husleiekontrakt
  • betalingsplaner for lån
  • oversikt over andre regninger og ubetalte krav

Sosialhjelp skal være en subsidiær ytelse. Dette innebærer at den enkelte først må utnytte alle andre muligheter før sosialhjelp ytes, for eksempel gjennom arbeid, trygd, arv eller bankinnskudd. Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV er en skjønnsmessig ytelse, og loven har ingen bestemmelser om stønadsnivået. Alle søkere har krav på en individuell vurdering av sitt behov for hjelp. Det legges stor vekt på brukermedvirkning. Søknader blir behandlet innenfor en saksbehandlingsfrist på tre uker.

Her kan du sende digital søknad om sosialhjelp


Last ned papirbasert søknadsskjema for sosialhjelp (PDF-fil) (PDF, 2 MB)Saksbehandling

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke og hva tjenesten eventuelt omfatter.


Klageadgang

Om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Nav Vefsna innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Statsforvalteren i Nordland for endelig vurdering.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage.

 

Lov om sosiale tjenester

Retningslinjer for utmåling av stønad


.

Åpningstider

MandagStengtÅpent for timeavtaler 0900-1500.
Tirsdag10:00-13:00Åpent for timeavtaler 0900-1500.
OnsdagStengtÅpent for timeavtaler 0900-1500.
TorsdagStengtÅpent for timeavtaler 0900-1500.
FredagStengtÅpent for timeavtaler 0900-1500.

Adresse

Industrivegen 2
8682 Trofors

Kart