Momskompensasjon til frivillige organisasjoner

Nå kan frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon. 
Søknadsfristen er 2. september.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 2,4 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2024.

Ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Nå er det åpnet for å sende inn søknader, og søknadsfristen er 2. september.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å kunne søke. Både sentralledd, regionalledd og lokalledd samt enkeltstående organisasjoner kan søke om momskompensasjon

Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 2. september 2024. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.

Merk: Sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for mer informasjon. 

Det kan søkes etter to modeller

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kroner i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7000 kroner i faktiske merverdiavgiftskostnader. 
Grensene gjelder ikke for underledd.

Midlene er frie og det kreves ingen rapportering for hvordan midlene brukes.

Her finner dere informasjon om ordningene og søknadsskjema: Momskompensasjon på varer og tjenester (Lotteri- og stiftelsestilsynet)

Ta kontakt med kulturkontoret ved behov for bistand i søknadsprosessen. 

Kontakt

Rune Stabbforsmo
Enhetsleder kultur, folkehelse og frivillighet
E-post
Telefon 75 18 22 46
Mobil 90 51 86 56