Strategisk ledergruppe

Kommunedirektøren, kommunalsjefer, IKT og folkehelse utgjør kommunedirektørens strategiske ledergruppe. Kommunalsjefene har kommunedirektørens fullmakter innenfor sine ansvarsområder. Sammen skal de bidra til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen.

Kommunedirektørens strategiske ledergruppe har et felles ansvar for overordnet styring med å:

 • utforme en strategi for kommunen som aktiv og framtidsrettet samfunnsutvikler
 • utvikle den kommunale organisasjon, styringssystemer og arbeidsgiverpolitikk
 • ha økonomistyring
 • ha helhetsperspektiv på våre tjenester og brukere 
 • påse at saker som legges frem til politisk behandling er forsvarlig utredet og at vedtak i folkevalgte organer blir iverksatt
   

Kommunalsjef Teknisk og Næring

 • Oppmåling
 • Byggesaker
 • Plansaker
 • Vei/vann/avløp
 • Landbruk
 • Skogbruk
 • Naturforvaltning

 

 Børge Steinmo Johnsen

 

 

 


Telefon:    75182277
Mobil:       91831718
Epost:       borge.johnsen@grane.kommune.no
Besøksadresse / Postadresse: 
Industriveien 2, 8682 Trofors

 

Kommunalsjef Helse og Omsorg

 • Legetjenester
 • Sykehjem
 • Hjemmesyketjeneste
 • Psykiatri
 • Helsestasjon
 • Miljøterapitjeneste

 

 Karin Nilsen

 
 
 
Telefon:
    75182238
Mobil:       97788782
Epost:       Karin.Nilsen@grane.kommune.no
Besøksadresse / Postadresse: 
Industriveien 2, 8682 Trofors

 

Kommunalsjef Oppvekst og Kultur

 • Skole
 • Barnehage
 • Kulturskole
 • Barnevern
 • Bibliotek
 • Frivilligsentral

 Wenche Daleng

 Telefon:    75182241
 Mobil:       47614700
 Epost:       wenche.daleng@grane.kommune.no
 Besøksadresse / Postadresse: 
 Industriveien 2, 8682 Trofors

 

Personalsjef

 • Personal- og lønnspolitikk
 • Rekrutteringsstrategier
 • Kompetanseutvikling
 • Helse-, miljø og sikkerhet
 • Medarbeidersamtaler
 • Lønnsforhandlinger
 • Samarbeidsplattformer mellom arbeidsgiver og arbeidstakers organisasjoner

 

Anita Mellingen 

 
 
Telefon:
    75182221
Mobil:       90095073
Epost:       Anita.mellingen@grane.kommune.no
Besøksadresse / Postadresse: 
Industriveien 2, 8682 Trofors

 

Økonomisjef

 • Økonomiplan og budsjett
 • Budsjettendringer
 • Budsjettkontroller og tertialrapporter
 • Finans
 • Rapportering på ulike områder og nivå (regnskap, mv.)
 • Økonomisk oppfølging og rådgiving av kommunale enheter


   Rigmor Tverå

Telefon:    75182232
Mobil:       91773699
Epost:       Rigmor.Tvera@grane.kommune.no
Besøksadresse / Postadresse: 
Industriveien 2, 8682 Trofors

 

IKT-leder

 • Forvaltning og videreutvikling av kommunens IKT-systemer
 • IKT - sikkerhetsansvar
 • IKT - infrastruktur og drift
 • IKT - strategi/plan
 • Brukerstøtte
 • Prosjektering og prosjektledelse innenfor IKT-systemer


  Børge Odden

Telefon:   75182227
Mobil:      99553872
Epost:      Borge.Odden@hattfjelldal.kommune.no
Besøksadresse / Postadresse: 
Industriveien 2, 8682 Trofors

 

Folkehelsekoordinator

 • Systematisk og langsiktig samfunnsplanlegging for å bedre folkehelse.
 • Koordinere helsefremmende og forebyggende innsats i kommunen.
 • Bidra til samarbeid mellom enheter, kommunale tjenester, frivillighet, lag og organisasjoner.

 Rune Stabbforsmo

 


 
Telefon:
   75182246
Mobil:      90518656
Epost:      Rune.Stabbforsmo@grane.kommune.no 
Besøksadresse / Postadresse: 
Industriveien 2, 8682 Trofors

 

 

_____________________________________________________________________

 

Administrativ organisering

Grane kommunes delegeringsreglement

 

.