Søk barnehageplass

Du kan søke barnehageplass når barnet ditt har fått fødselsnummer. Bruk søknadsskjemaet for søknader til kommunal barnehageplass.


Hvem kan få tilbudet?

  • Alle med barn i alderen 0-6 år kan søke om barnehageplass.
  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Du må søke inne søknadfristen 
  • Retten til barnehageplass gjelde for de som er bosatt i Grane kommune. 
     

Hva tilbyr vi?

Les mer om Grane kommunale barnehage
 

Slik søker du

Søknad på barnehageplass eller endring av barnehageplass skjer ved innlevering av elektronisk søknadsskjema. Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars med oppstart fra august måned (nytt barnehageår). 
Søknader som kommer inn etter fristen, vil bli behandlet fortløpende. I tillegg gjennomføres fortløpende inntak gjennom hele året ved ledige barnehageplasser.

Søknadsskjema for barnehageplass 

Du trenger disse vedleggene:

Det er bare nødvendig med vedlegg hvis barn eller foreldre har særskilte behov. Dette kan være dokumentasjon som viser sakkyndige vurderinger, henvisninger til PPT, uttale fra lege/helsevesen eller lignende.
 

Tildeling utenom hovedopptak

Utover hovedopptak vil det ved ledighet av plasser tildeles fortløpende. Tildeling av barnehageplass skjer i henhold til gjeldende vedtekter/ opptakskriterier.
 

Hva skjer videre?

Når søknaden er ferdig behandlet vil du få tilsendt et tildelingsbrev. Sammen med tildelingsbrevet ligger en svarslipp som dere må returnere til Grane kommune.


Klageadgang

Om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Grane kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Statsforvalteren i Nordland for endelig vurdering.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

 

.

Kontakt

Beate-Aimeè Kroken
Enhetsleder / Styrer i Grane komm. barnehage
E-post
Mobil 48 19 38 79

Åpningstider

Mandag - fredag: 06.40 - 16.15
Lørdag - søndag: Stengt. 

Det er mulig å søke utvidet åpningstid ved behov for levering og henting av barn utover ordinær åpningstid. 

Adresse

Symrevegen 1
8683 Trofors

Kart