PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste for Vefsnregionen (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. 

Målet er å bidra til at barn 0-16 år, ungdom i videregående skole og voksne med særskilte behov får best mulig læring og utvikling.

Hva kan vi hjelpe med?

PP-tjenesten har bred fagkompetanse og gir hjelp med følgende vansker:

 • Språk og talevansker (logopedtjeneste) 
 • Emosjonelle vansker
 • Konsentrasjonsvansker/atferdsvansker
 • Sosiale vansker/vanskelige oppvekstforhold
 • Syns- eller hørselsvansker
 • Lese- og skrivevansker, matematikkvansker, eller vansker med andre fag
 • Overgang fra barnehage til grunnskole, og fra grunnskole til videregående skole
 • Omfattende utviklingsvansker

Ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med oss dersom du er bekymret for barnet eller ungdommens utvikling eller skolesituasjon.

Hvis du som foresatt eller elev trenger hjelp, kan du henvende deg direkte til vårt kontor eller gjennom barnehagen eller skolen. 

Skoler kan ta kontakt med oss dersom de ønsker samarbeid om tilrettelegging av undervisningen for enkeltelever, bedring av situasjonen for hele klasser, eller utvikling av nye måter å organisere undervisninga på. 

Tverrfaglig samarbeid

PPT samarbeider med skoler, barnehager, og andre kommunale tjenester som fysioterapi, ergoterapi, rehabiliteringstjeneste og omsorgstjeneste.

Henvisning til statlige kompetansesentre (STATPED) skjer via PP-tjenesten.

Hvem kan henvise til PPT?

 • Etter samtykke fra foreldre/foresatte kan skoler, barnehager, helsestasjonen, kommunalt hjelpeapparat, BUP, lege/sykehus og lignende henvise til PPT
 • Eleven kan også henvises av sine foreldre/foresatte
 • Etter fylte 15 år kan elever og lærlinger på eget initiativ henvise seg selv til PPT uten samtykke fra sine foresatte.

Henvisning for oppfølging av læringsmiljø eller kompetanseheving

Ved problemer knyttet til gruppe/klasse/trinn og læringsmiljø drøfter skolen og PPT saken. Dersom skolen ønsker oppfølging av PPT for å forbedre læringsmiljøet benyttes henvisningsskjema for systemsak. ​

 

Adresse

E-post
ppt@vefsn.kommune.no

Telefon 75 11 99 77
Telefax 75 11 99 78

Besøksadresse:
Fearnleysgt 27, Mosjøen

Åpningstid:  08.00 - 15.30

Postadresse:
Postboks 49, 8651 Mosjøen