Motorferdsel i utmark

Regelverket om motorferdsel i utmark gjelder for ferdsel både til lands og i vassdrag. Det gjelder også for start og landing med luftfartøy i utmark.


Motoriserte framkomstmidler i utmark og vassdrag tjener i mange tilfeller åpenbare nytteformål, dette ser vi blant annet i landbruket, skogbruk og nødvendig anleggsvirksomhet. Derfor finnes det en rekke formål som er unntatt fra forbudet mot motorferdsel, men innenfor visse aktsomhetsrammer.
Ønsker du å bruke motorkjøretøy i utmark må du søke kommunen om tillatelse dersom kjøreformålet ikke er gitt direkte tillatelse gjennom motorferdselloven.

Utfyllende informasjon finner du her:


 

Kontakt

Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 54
Mobil 95 22 14 96

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart