Manntall

Det er ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn i manntallet – alle som har stemmerett er manntallsført.

Styrt av folkeregisteret

Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er derfor avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i pr. 30. juni valgåret. Denne datoen kalles skjæringsdatoen. Dersom du registrerer flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har du stemmerett i din gamle bostedskommune. Dersom du registrer flytting før 30. juni i valgåret vil du ha stemmerett i din nye bostedskommune.

Hva om jeg bor i utlandet?

Som bosatt i utlandet er du som hovedregel innført i manntallet. Et unntak finnes imidlertid dersom du har bodd i utlandet i mer enn ti år. I dette tilfelle må du søke om innføring i manntallet i den kommunen som du sist var folkeregistrert i for at stemmen din skal bli godkjent.

Manntallet er med på å sikre korrekt valg

Ved stemmegivningen blir legitimasjon din sjekket opp mot manntallet for å bekrefte at du har stemmerett. Når du har lagt stemmeseddelen i urnen blir du krysset av i manntallet av stemmemottakeren. Når du er krysset av i manntallet kan du ikke ombestemme deg og stemme om igjen.

Hvordan kan jeg sjekke om jeg er manntallsført, og i hvilken kommune?

Alle kommuner i Norge er pålagt å skrive ut et utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet. Det er verdt å merke seg at kommunene ikke har lov til å publisere utleggingsmanntallet for sin kommune elektronisk. Det skal kun foreligge i papirutgave. Jfr. Folkeregisterlovens § 13.

Valgmanntall for Grane kommune legges ut til offentlig ettersyn i Servicetorget snarest mulig etter 30. juni og fram til valgdagen.

Valgstyret i Grane behandler evt. klager om manntallsfeil og oppdaterer manntallet så lenge det er praktisk mulig.
 

Manntallseksemplar

Valgforskriften § 3 fastsetter at alle som stiller liste ved valget har rett til ett gratis eksemplar av manntallet. Det er imidlertid et krav at de bestiller dette innen den frist valgstyret setter. Forslagsstillerne har ikke krav på å få mer enn ett eksemplar av manntallet. Det er imidlertid ikke noe i veien for at de kan få tilgang til flere eksemplarer, dersom de selv bærer omkostningene knyttet til dette.

Etter forskriften kan forslagsstillerne også be om oppgaver over bestemte grupper velgere (typisk førstegangsvelgere), dersom de selv betaler for det.

Manntallsavskrifter og eventuelt annet materiell som bygger på manntallet, kan bare brukes til politiske formål. Det er ikke adgang til å overlate manntall til utenforstående med mindre formålet er politisk bearbeiding.
Med overlate menes både salg og utlån.
Med utenforstående menes de som ikke er medlem av eller har annen tilknytning til partiet.

Manntall skal ikke benyttes til kommersielle formål. Bestemmelsene er ikke til hinder for at partiene lar ikke-medlemmer – for eksempel en datasentral – få tilgang til opplysningene i manntallet for å bearbeide opplysningene til partiets/gruppens politiske formål.

Manntallet kan også benyttes til politiske formål som ikke har umiddelbar tilknytning til valgarbeid. Det er ikke adgang til å koble manntallet til andre offentlige registre.
 

Krav om manntallseksemplar ved Kommunestyrevalg må fremsettes for valgstyret i Grane kommune innen 1. juli i valgåret.

 

.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart