Bolystprosjekt / Bolystgruppen

Bolystgruppen jobber for at Grane skal være et attraktivt, inkluderende og bærekraftig lokalsamfunn. Hvordan Grane fremstår og fungerer er viktig både for bolyst, lokalbefolkning og tilreisende. Det å ha godt bosted og reisemål krever kontinuerlig innsats fra både offentlige og private aktører. Ofte er infrastruktur for lokalbefolkningen også infrastruktur for reiselivsutvikling.

 

Fra engasjement til suksess

Det handler om å være glad i det stedet du bor på. Å være stolt av kulturen, historiene, folkene som bor her og det som dere får til sammen. For at du som innbygger skal føle ansvar for, og ha mulighet til å utvikle ditt lokalmiljø på en positiv måte, skal Bolyst bidra med kunnskap, slik at engasjementet fører til suksess for lokalsamfunnet. Det er godt å kjenne at du hører til, og det er godt å bidra.
 

Bakgrunn

Bolystprogrammet var et utviklingsprogram i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Programmet gikk fra 2009 til 2013 og ble gjennomført innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

Hovedmålet til Bolystprogrammet er at norske distriktskommuner skal bli mer attraktive å bo i og flytte til. Bolyst har også følgende delemål:

  • Å støtte opp om lokale, regionale og nasjonale pilotprosjekt som skal fremme attraktive lokalsamfunn, og som har stor overføringsverdi for andre som driver denne typen arbeid.
  • Å samle og formidle kunnskap fra pilotprosjekter om hva som bidrar til attraktive lokalsamfunn.

Etter 2013 har Grane kommune ført Bolyst videre i egen regi. Siste prosjekt ble avsluttet i 2018.
24. februar 2021 vedtok kommunestyret å reetablere bolystarbeidet og det ble bestemt at dette skal være en fast satsing i kommunen fra samme dato.
 

Mål for bolyst i Grane

Grane kommune ønsker å være i stadig utvikling. Vi ønsker å utvikle ny kunnskap om hvordan Grane kommune kan bli mer attraktivt som bosted, en kommune der distriktsarbeidsplasser skapes, der lokale fortrinn utnyttes på en bærekraftig måte og hvor det er enkelt å etablere seg med næringsliv i hele kommunen. Det skal være trygt og godt å bo i Grane kommune hele livet, uavhengig av etnisitet.
Hovedmålet for prosjektet er at de tilgjengelige ressursene bidrar til et merkbart løft innen alle satsingsområdene, med fokus på helhetstenking, synergier og nasjonalparkkommunestatus.
 

Kommunestyrets føringer til Bolystgruppen :

  • Næringsutvikling
  • Profilering av egen kommune / omdømmebygging
  • Befolkningsutvikling
  • Folkehelse
  • Kultur- og fritidsaktiviteter
  • Integrering av flyktninger / utenlandske innflyttere
     

Oppgaver som Bolystgruppen har jobbet med, og fortsatt jobber med

TILTAK

MERKNAD

GJENNOMFØRT

Bolysttilskudd

Tildelt i 2012, 2013, 2017, 2019.

JA

Granefilmen

Ferdigstilt november 2018

JA

Inspirasjonskvelder

Åpning av Granedagene 2017 og 2018:
2017: Grane opp og fram
2018: Grane opp av sofaen

JA

Initiativ til klargjøring av boligtomter i Brennhaugen boligfelt

Det finnes eksisterende tomter som trengs å bli klargjort for salg. Med over 30 ledige tomter er det et stort potensial for å øke boligbyggingen på Grane.

NEI

Skilting boligfelt

Det er produsert et reklameskilt for ledige boligtomter ved Brennhaugen boligfelt på Grane. Målet er å sette fokus på tomtemulighetene som de færreste av både egne innbyggere og andre interesserte kjenner til. Skiltet er plassert ved krysset Haustreisveien-Leikplassveien

JA

Initiativ til etablering av nytt sentrumsnært boligfelt

Trofors trenger nytt boligfelt. Dette er spilt inn til Grane kommune

NEI

Etablere nettside www.boigrane.no

Her skal oversikt over ledige tomter finnes

JA

Etablere Instagramkonto Bo i Grane

Alle som ønsker kan også legge flotte bilder av Grane;  enten det er natur, kultur, oppvekst, helse eller milljø. Man bruker da følgende > #boigrane.

JA

Dronefilming i boligfelt

Lagt inn på boigrane.no

JA

Bygdekino

Denne ble etablert i 2017 etter initiativ fra Bolystgruppen

JA

Drive-in-kino

Bolystgrupen tenker å  utfordre arrangør (bygdekino.no) til å holde en Drive in-kino ila. høsten når det begynner å bli mørkt, f.eks. på Gammelsagmaro.

NEI

Bergåsen nærmiljøområde

Etablere forstudie for "Bergåsen nærmiljøområde".
Den innebærer utredning av sykkelløype, bord og benker, samt sti til utkikkspunkt over sentrum, Børgefjell og Lomsdal-Visten. Utredning av adkomst via ny gangbro over jernbanen for å "utvide" Trofors sentrum vestover i samarbeid med forvaltningsknutepunkt og Norgesvinduet as. Dette avhenger av tilskudd fra NFK. Punktet utgår ved evt. avslag.

NEI
Fikk ikke tilskudd fra NFK

Utlyse et engangstilskudd til lag/foreninger: Kr. 20.000,-

Gis til et lag som har det beste bidraget (etter søknad) til arrangering av bygdekafeer ila. sommeren 2017 (juni, juli, august).

NEI
(ingen søkte)

Deltakelse i Boligmessa i Mosjøen med stand.

Det ble ikke flere boligmesser i Mosjøen da vi ønsket å komme på banen med dette

NEI

Friluftskonsert sommeren 2017

Arr.sted:  Stavassgården, en vakker sommerdag. Arrangement ble flyttet til Gammelsagmaro pga. dårlig vær.

JA

Initiativ til etablering av aktivitetspark, f.eks. Tuftepark e.l.

Utendørs treningspark bestående av enkle konstruksjoner som et lavterskel tiltak for uorganisert idrett og folkehelse.
Bolystgruppa har lansert forslag om

alternativ plassering av aktivitetspark, i forb. med erstatningsareal for nytt sykehjem. Ettersom det såkalte «Hestebeitet» ved Aspneset vest har krevende grunnforhold og dessverre vanskelig lar seg bygge ut til f. eks boligformål, foreslår

gruppen å vurdere dette arealet til aktivitetspark. Arealet vil med det første bli overdratt fra Vegvesenet til kommunen og har en veldig eksponert og lett tilgjengelig plassering. Innspill er sendt kommunen ved arbeidsgruppa for ny

aktivitetspark.
Bolyst har en repr. i denne arb.gruppen.

PÅGÅENDE

Næringsutvikling

Fortsatt behov for satsing på næringsarealer. Det blir laget oversikt over ledige kontorer på Trofors, som vil legges ut på www.granenu.no etter hvert.
Gruppa signaliserer sterkt at kommunen må jobbe med tilrettelegging av næringsareal, da det er flere aktører som ikke har ønskede arealer tilgjengelige.
Muligheten for næringsutvikling /turistutvikling innenfor scooter (scootergarasjer, scooterkafé, utleie av scooter, overnattinger), kajakk, laksefiske bør belyses.

 

Forskjønning av kommunen

ØNSKER:
- Pusse opp (male) gamle-Bogfjellmo bru (rød, som er originalfargen?) og pynte denne  opp. Blomster, Belysning (se bilde for insp.) Ved aktivitet i elva med fiske og rafting- og padleaktiviteter, kan denne brua bli et flott lite landemerke.

  - Grane gror igjen: Rydde sentrum samt boligfelt i kommunen og annet for skog og kratt.

  - Rydde skog og kratt ved fine vann langs E6.
 
  - Fornying/oppussing av laksen ved kommunehuset.

  - Forskjønne sentrum til «sommertoget» kommer.

Noe er gjennomført, annet ikke

Folkemaleri

Malt av både unge og gamle under Granedagene 2017. Henger ute på veggen til Coop Grane.

JA

Bolystmøte

For å bidra til økt boligbygging i kommunen arrangerte bolystgruppa bolystmøte 16. oktober 2018. Mange oppmøtte bekreftet stor interesse og stort behov for nye boliger og leiligheter i Grane. Flere private boligbyggere har også inngått forhandlinger med de boligleverandørene, med tanke på å bygge egen bolig i Grane.

JA

Invitere boligutviklere / boligleverandører til å se på Grane som et godt potensiale for oppføring av leilighetsbygg

I etterkant har flere av leverandørene søkt om opsjon på ledige kommunale tomter for å utvikle leilighetsprospekter.

PÅGÅENDE

Årlige vårdugnader

Bolystgruppa har arrangert vårdugnad i

Troforsområdet fire år på rad, i samarbeid med Grane frivilligsentral.

Velforeninger og andre frivillige har gjort en stor innsats for opprydding av fellesarealer før 17. mai.

Bolystgruppa arrangerte også «vente-kaffe» og eget «sjauerlag» 8. mai 2018. i anledning

gratis levering ved gjenbruksstasjonen og utvidete åpningstider. Positivt tiltak for

dem som måtte stå i kø pga. stor tilstrømming.

JA

Scooter- / Skidag

En dag i 2018, dette ifm. filming til Granefilmen.
Ønsker å gjøre dette årlig.

JA
PÅGÅENDE

Forprosjekt Trofors mot 2030

Sentrumsutvikling

PÅGÅENDE

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart