Valg av meddommere

Kommunestyret skal i 2024 velge nye meddommere for perioden 1. januar 2025 - 31. desember 2028.
Det skal velges meddommere til tre ulike utvalg: Helgeland tingrett, Hålogaland lagmannsrett og Helgeland jordskifterett

Har du lyst til å være meddommer? 

Forslag på nye meddommere kan sendes på e-post til Grane kommune eller pr. brev til Grane kommune v/Servicetorget.

Forslaget må inneholde fullt navn, stilling/yrke, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Hva er en meddommer?

En meddommer er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker.
Som meddommer må du regne med å bli innkalt to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv om enkelte kan vare noe lenger.

Vervet som meddommer i Tingretten innebærer at du er en av to lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer.

Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer blant annet at du er en av fire meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med tre fagdommere. Vervet som lagrettemedlem i lagmannsretten innebærer at du sammen med ni andre lagrettemedlemmer skal avgjøre skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene som har en strafferamme på over 6 års fengsel.

Et viktig prinsipp i  det norske rettssystemet er at man skal dømmes av sine likemenn. Meddommere har en viktig funksjon når domstolene behandler og avgjør rettssaker.

Meddommere deltar i straffesaker i tingrettene og lagmannsrettene, og bidrar til å vurdere om den tiltalte er skyldig og hva slags straff vedkommende eventuelt skal få.

Meddommere i jordskifterettene kan delta i behandlingen av rettsfastsettende eller rettsendrede saker som gjelder fast eiendom.

Meddommere bidrar til å sikre den demokratiske forankringen for domstolenes arbeid, og bygger opp under domstolenes tillit i samfunnet.

 

Hva vil det si å være meddommer? (video)