Høringer i Grane kommune

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen hvor det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning.

Grane kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her.
I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Høringer og offentlig ettersyn av arealplaner er regulert gjennom plan- og bygningsloven.  I tillegg kan det gjennomføres høringer uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Hvem kan delta?

I lovpålagte høringer opplyses det hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.
 


HER FINNER DU HØRINGER i GRANE KOMMUNE:

 

Detaljregulering E6 Helgeland Sør: Flyum - Lille Majavatn
Vedtatt av Kommunestyret 22.6.2021:
Planbeskrivelse - Detaljregulering for E6 Helgeland sør P2 Flyum-Lille Majavatn (PDF, 4 MB)
Reguleringsplankart (PDF, 11 MB)


Detaljregulering E6 Helgeland Sør: Trøndelag grense - Majahaug
Vedtatt av Kommunestyret 22.6.2021:
Planbeskrivelse - Detaljregulering for E6 Helgeland sør Trøndelag grense-Majahaug (PDF, 6 MB)
Reguleringsplankart (PDF, 4 MB)

 

Høring og offentlig ettersyn vedr. endringer av forskrift og kart over løypenett for snøscooter i Grane kommune

 

 

Formannskapet har i møte den 08.02.2021 vedtatt oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Høringsfrist: 19.4.2021.

Kommunestyret i Grane har vedtatt at eiendomsskattesatsen for eiendommer med bolig og fritidsbolig for skatteåret 2021, er 4 promille. Øvrige eiendommer har skattesats 7 promille.