Spørsmål om koronaviruset?

Informasjon om høringer i Grane kommune

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen hvor det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning.

Grane kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her.
I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Høringer og offentlig ettersyn av arealplaner er regulert gjennom plan- og bygningsloven.  I tillegg kan det gjennomføres høringer uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Hvem kan delta?

I lovpålagte høringer opplyses det hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.


HER FINNER DU HØRINGER i GRANE KOMMUNE:

Forslag til detaljregulering for E6 Helgeland sør, parsell Flyum-Lille Majavatn, er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 25.03.2021-09.05.2021.

Høringsfrist:  9. mai 2021

Forslag til detaljregulering for E6 Helgeland sør, parsell Trøndelag grense til Majahaugen, er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 25.03.2021-09.05.2021.

Høringsfrist:  9. mai 2021

Formannskapet har i møte den 08.02.2021 vedtatt oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Høringsfrist: 19.4.2021.

Kommunestyret i Grane har vedtatt at eiendomsskattesatsen for eiendommer med bolig og fritidsbolig for skatteåret 2021, er 4 promille. Øvrige eiendommer har skattesats 7 promille.