Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Informasjon om høringer i Grane kommune

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen hvor det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning.

Grane kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her.
I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Høringer og offentlig ettersyn av arealplaner er regulert gjennom plan- og bygningsloven.  I tillegg kan det gjennomføres høringer uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Hvem kan delta?

I lovpålagte høringer opplyses det hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.


HER FINNER DU HØRINGER i GRANE KOMMUNE:

Detaljregulering E6 Helgeland Sør: Flyum - Lille Majavatn

Vedtatt av Kommunestyret 22.6.2021:
 

Planbeskrivelse - Detaljregulering for E6 Helgeland sør P2 Flyum-Lille Majavatn. (PDF, 4 MB)

Reguleringsplankart (PDF, 11 MB)

Detaljregulering E6 Helgeland Sør: Trøndelag grense - Majahaug

Vedtatt av Kommunestyret 22.6.2021:

Planbeskrivelse - Detaljregulering for E6 Helgeland sør Trøndelag grense-Majahaug. (PDF, 6 MB)

Reguleringsplankart.  (PDF, 4 MB)

Formannskapet har i møte den 08.02.2021 vedtatt oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Høringsfrist: 19.4.2021.

Kommunestyret i Grane har vedtatt at eiendomsskattesatsen for eiendommer med bolig og fritidsbolig for skatteåret 2021, er 4 promille. Øvrige eiendommer har skattesats 7 promille.