Informasjon om høringer i Grane kommune

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen hvor det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning.

 

Grane kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her.

I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Høringer

Høringer og offentlig ettersyn av arealplaner er regulert gjennom plan- og bygningsloven.  I tillegg kan det gjennomføres høringer uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Hvem kan delta?

I lovpålagte høringer opplyses det hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Hvor finner jeg høringsplanen?

Høringer og saker til offentlig ettersyn vil bli publisert under menyvalget "Høringer" i fanen for Innsyn.
 

Nærings- og naturforvaltningskomite har i møte 18.09.2019, sak 058/19 gjort følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas at forslag til detaljregulering for Strand hyttegrend sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Fristen for uttalelser er seks uker fra kunngjøring av høring og offentlig ettersyn.

 

Høringsfrist: 1. november 2019.