Viltforvaltning

Kommunene har ansvar for alt vilt og deres leveområder innen viltforvaltningen. Dette gjelder både jaktbart- og ikke jaktbart vilt ihht. viltloven med forskrifter og Naturmangfoldloven. Med alt vilt menes viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr.
 

Norsk viltforvaltning skal skje innenfor rammen av Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) og Lov om naturmangfold (naturmangfoldloven). Formålsbestemmelsen i viltloven lyder, «Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares». Denne danner sammen med forvaltningsprinsippene i naturmangfoldloven en solid basis og rettesnor for forvaltningen.

Ville dyr og fugler er en viktig del av naturen vår. Kommunene må ta vare på artene og deres genetiske mangfold på lang sikt, og sørge for at deres genetiske mangfold finnes i levedyktige bestander i sine naturlige leveområder. Dette gjelder innenfor kommunens planarbeid, saksbehandling generelt, samt synliggjøre viltinteressene i beslutningsprosessene. Det innebærer også å informere om våre ville dyr og fugler - skape naturglede retta mot ulike målgrupper.

Teknisk/Næringsavdelingen har ansvaret for viltforvaltningen i kommunen. 

Fallvilt og skadet vilt

Melding om påkjørsler eller ved funn av skadde eller syke dyr skal meldes til Grane kommune ved ettersøksgruppen tlf.nr. 416 14 114.

Kontakt

Lisa-Reneè Skulstad
Arealplanlegger
E-post
Telefon 75 18 22 51
Mobil 94 78 84 15

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart