Hogst

Jeg vil hogge i skogen - som skogeier, hva gjør jeg?

Den norske skoglovgivinga har lang tradisjon for la skogeieren få frihet under ansvar. Skogeieren har store valgmuligheter om hvordan man utøver sin forvalterrolle. Et bærekraftig skogbruk med langsiktige investeringer er en viktig del av dette forvalteransvaret.


Gjennom bærekraftig forvalting og bruk av eiendommen skal skogeieren både utnytte ressursene på eiendommen og ta hensyn til andre interesser. Færre skogeiere gjør det praktiske arbeidet i skogen selv – men de har likevel ansvaret for at tiltaka blir gjort på en best mulig måte, både for egen del og for storsamfunnet. Det er derfor lurt at du sjøl, eller noen du har tillit til, følger med på alt arbeid som blir gjort i skogen din.

Ikke la noen hogge i skogen din uten skriftlig kontrakt. Det kan føre til uenighet med påstand mot påstand. Da er det oftest du som skogeier som taper. Husk at det er du som skogeier som har ansvar for opprydding etter hogst. Eventuell sporpynting og lignende kan avtales i en kontrakt med entreprenør/tømmerkjøper.

Viktige spørsmål og avklaringer:

 • Er skogen hogstmoden, dvs. utvokst?
 • Ta miljøhensyn. Sjekk om det finnes miljø- eller kulturregistreringer innenfor området.
 • Hvordan skal skogen forynges?
 • Hvor mye bør avsettes til skogfond?
 • Hva er de økonomiske konsekvensene av å hogge nå, kontra å vente noen år?
 • Avklar eventuelle vegbehov og muligheter for tilskudd til landbruksveg så tidlig som mulig før hogst.
 • Dersom du har skogbruksplan med hogstforslag så bruk den.
 • Ta kontakt med minst to kjøpere av tømmer for pristilbud. Det er ofte store variasjoner.
 • Søk nøytral faghjelp for vurdering av blant annet hogstmodenhet, vegløsninger og pristilbud om du er i tvil.
 • Følg med på hogsten undervegs, og få melding fra entreprenøren i god tid før hogsten er ferdig, slik at du kan sjekke at oppdraget er/blir utført i samsvar med kontrakten.
 • Sjekk nøye virkesavregninga (oppgjørspapirene) for å forsikre deg om at alt er med, og at priser, kostnader og skogfondstrekk mv. er som avtalt.
 • Husk at du som skogeier har ansvar for forynging av areala som er hogd. Det kan lønne seg å bestille planting samtidig som du inngår en avtale om hogst.

 

 

Kontakt

Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 54
Mobil 95 22 14 96

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart